Foto: iStock

CLOCC - Clean Oceans through Clean Communities

CLOCC er en del av Norges bistandsprogram mot mikroplast og marin plastforsøpling.

CLOCC har som formål å redusere marin plastforsøpling gjennom å bidra til bedre avfallshåndtering i land der store mengder plast og avfall på avveie havner i havet.

CLOCC startet opp i 2018 etter initiativ fra Avfall Norge og ISWA (International Solid Waste Association). CLOCC er helfinansiert av NORAD, og har Avfall Norge som prosjekteier.

CLOCCs mål er å forhindre og betraktelig redusere marin forsøpling og mikroplast (FNs bærekraftsmål 14.1), gjennom:

  1. Forbedret avfallshåndtering og innhenting (FNs bærekraftsmål 11.6.1)
  2. Økt resirkulering (FNs bærekraftsmål 12.5.1)

CLOCC arbeider i to regioner i Indonesia - Banyuwangi og Tabanan, og i en delstat i India - Tamil Nadu. I tillegg starter CLOCC å arbeide i en ny region i Indonesia - Tegal, fra 2024.

For å få på plass en bedre avfallshåndtering i regionene der CLOCC er aktive så benyttes det en metode som heter "Integrated Solid Waste Management (ISWM)". Metoden er bygget opp rundt syv steg, der involvering av interessenter står sterkt. En mer detaljert beskrivelse av metoden finnes her. Målet er å etablere langsiktige løsninger som fører til vedvarende endringer. For å få til dette er det avgjørende med lokal involvering og eierskap til prosessen. CLOCC inngår derfor samarbeid med lokale partnere i områdene der de arbeider.

Hvert sted starter man med å finne ut av utgangspunktet, en såkalt "baseline" studie. Gjennom denne studien finner man ut av hvordan avfallshåndteringen fungerer (eller ikke fungerer) på nåværende tidspunkt. Disse dataene blir lagt til grunn når man i neste steg begynner å utvikle en avfallsplan for området.

Banyuwangi baseline report kan leses her.
Tabanan baseline report kan leses her.
Tamil Nadu baseline report kan leses her.

Når baseline rapporten er på plass kan arbeidet med avfallsplanen begynne. I planen utvikler man flere scenarioer med ulike ambisjonsnivåer som de lokale myndighetene kan velge mellom. Banyuwangi, som var den første regionen CLOCC begynte å jobbe i, var ferdig med sin avfallsplan i 2023. I de to andre områdene er planen under utvikling. Et sammendrag av planen kan leses på engelsk her.

Når planen er ferdig utviklet begynner jobben med implementering. Dette er et arbeid som vil ta tid og det er sannsynlig at det kan opp mot 20 år for å få systemet ordentlig modent. Suksessfaktorer i denne delen av prosjektet er lokal forankring og good governance.

CLOCCs tidslinje


2018: CLOCC etableres etter initiativ fra Avfall Norge og ISWA. CLOCC finansieres av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier og ISWA som hovedpartner.

2020: Starter opp prosjekt i regionen Banyuwangi på Java, Indonesia

2021: Lanserer egen nettside, www.cloccglobal.org

2021: Den globale plattformen for avfallshåndtering Waste Wise Partnership (WaP) lanseres av Avfall Norge og CLOCC, UN-Habitat, ISWA og Yunus Environment Hub

2022: Starter opp prosjekt i regionen Tabanan på Bali, Indonesia

2022: Starter opp prosjekt i delstaten Tamil Nadu, India

2023: Avfallsplanen for Banyuwangi blir ferdigstilt.

2023: Arbeid settes i gang med å finne en ny region for prosjektet i provinsen Sentral-Java, Indonesia

2024: Tegal i Sentral-Java blir valgt som ny region for CLOCC prosjektet i Indonesia

Samarbeidspartnere

CLOCC eies av Avfall Norge, med ISWA (International Solid Waste Association) som hovedpartner. I Indonesia samarbeider CLOCC prosjektet med InSWA (Indonesia Solid Waste Association),Yayasan Rijig Pradana Wetan (RPW) og Merah Putih Hijau Foundation (MPH). For prosjektet i India samarbeider CLOCC med Hand in Hand Sweden og Hand in Hand India. Det er Hand in Hand Sweden som har det administrative ansvaret, mens Hand in Hand India utfører prosjektet.

I tillegg er CLOCC, gjennom Avfall Norge, medgrunnlegger av Waste Wise Partnership (WaP) med UN Habitat og Yunus Environmental Hub.

Les mer om CLOCC her: www.cloccglobal.org

Kontakt oss

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Program Manager i Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677