Bygg og anlegg

Det bygde miljøet har en stor påvirkning på mange sektorer i økonomien, det påvirker lokale jobber og livskvalitet. 50% av alt utvunnet materiale går til denne sektoren, og den er også ansvarlig for 35% av alt avfall produsert i EU. Klimagassutslipp fra materialutvinning, produksjon av bygningsmaterialer, bygging og renovering er estimert til 5-12% av totale nasjonale klimagassutslipp. Bedre materialeffektivitet kunne ha spart 80% av disse utslippene.

For å øke materialeffektiviteten og redusere klimapåvirkningen har Kommisjonen lagt frem et forslag til revisjon av byggevareforordningen. Det er også lagt frem et forslag til revidert bygningsenergidirektiv. Sistenevnte er ikke direkte knyttet opp mot Handlingsplan for sirkulærøkonomi, her er revisjonen er forankret i European Green Deal og Fit for 55.

Les mer om bygg og anlegg på våre statistikksider.

Kontakt oss

Elin Hansen

Seniorrådgiver, fagsjef
Avfall Norge
Telefon:  48234334