Foto: DALL.E

RBM 2024 - Renovasjonsbenchmarking

Avfall Norge lanserer RBM24, renovasjonsbenchmarkingen der den offentlige delen av bransjen kan utvikle gode målinger for å vurdere både effektivt både på tjenester, økonomi og miljø.

Hva er RBM?
Renovasjonsbenchmarking (RBM) er et systematisk opplegg for å sammenligne resultater og prosesser i renovasjonsvirksomheter. Avfall Norge har siden 2003 utviklet RBM for å gi en sikker og nøyaktig resultatmåling som tar hensyn til forskjellige rammebetingelser. RBM analyserer de viktigste resultatene i renovasjonsvirksomheten, inkludert tjenestestandard, miljøstandard, prisnivå, kundetilfredshet, driftseffektivitet, systemeffektivitet, og arbeidsmiljø. Alle renovasjonsaktiviteter blir vurdert, fra oppsamling av avfall til kundebetjening og administrativ støtte, for å identifisere nåstatus, utviklingstrender, forskjeller og forbedringsmuligheter.

Gjennomføringen av RBM innebærer innsamling av data fra deltakerne og bruk av en matematisk modell for å simulere renovasjonsvirksomheten. Dette gir grunnlag for å sammenligne ulike virksomheter og identifisere beste praksis. RBM tar hensyn til at virksomhetene opererer under forskjellige rammebetingelser, som kan påvirke kostnader og effektivitet betraktelig. Resultatene fra benchmarkingen brukes til å lære av hverandre og fremme kontinuerlig forbedring innen sektoren, noe som igjen fører til bedre miljøstandard, økt kundetilfredshet, og mer kostnadseffektive løsninger.

RBM skaper et grunnlag for samarbeid og læring mellom deltakende virksomheter, og styrker deres konkurransekraft og profesjonalitet. Det legges vekt på åpne og rettferdige sammenligninger som gir mulighet for å identifisere og implementere beste praksis. Som et resultat blir de regionale renovasjonsvirksomhetene sterkere og mer tilpasningsdyktige, med en solid lokal forankring og høy fagkompetanse. RBM bidrar dermed til å fremme en bærekraftig og effektiv avfallshåndtering i samfunnet.

I 2022 deltok 20 virksomheter i Renovasjonsbenchmarking (RBM), som samlet dekket 85 kommuner og omtrent 1,6 millioner innbyggere, noe som representerer et bredt spekter av Norges befolkning fra sør til nord og fra kyst til innland. Dette brede geografiske området sikrer at dataene samlet gjennom RBM representerer en betydelig del av landets renovasjonstjenester og befolkning, og gir en solid grunn for sammenligninger og forbedringer innen sektoren

Deltagere

0
Stk

Kommuner dekt

0
Stk

Innbyggere

0
Milioner

Informasjon møte om RBM2024

Hva blir nytt i 2024 ?

I 2024 vil Renovasjonsbenchmarking (RBM) introdusere nye aspekter for å forbedre presisjonen og anvendeligheten av benchmarkingen. Først og fremst vil det bli implementert en mer detaljert og tilpasset analyse av de tre viktigste resultatområdene: pris/effektivitet, miljø, og kundetilfredshet. Dette vil innebære individuelle analyserapporter som gir en dypere forståelse av faktorene bak resultatene og fremviser alternative tiltak samt eksempler på gode løsninger for fremtiden. Disse forbedringene sikter mot å gi mer målrettede og nyttige innsikter for hver deltakende virksomhet, slik at de kan identifisere og implementere forbedringer mer effektivt.

Videre vil RBM i 2024 styrke støtten til deltakerne gjennom hele prosessen, fra datainnrapportering til utnyttelse av resultater. Det blir lagt opp til økt assistanse ved innsamling og kvalitetssikring av data samt etterfølgende støtte for å sikre at deltakerne forstår og kan handle ut ifra resultatene. RBM vil også tilby forenklede datainnsamlingsmetoder for både nye og gamle deltakere for å lette deltakelse og engasjement. Disse tiltakene er designet for å gjøre benchmarkingsprosessen mer tilgjengelig og verdifull for alle involverte parter, samt å oppmuntre til kontinuerlig forbedring og læring innen sektoren.

Hva var resultatene for 2022 ?

Oppsummeringsrapporten for Renovasjonsbenchmarking (RBM) 2022 fremhever at god renovasjon er viktig og utfordrende. Programmet har blitt kontinuerlig videreutviklet siden 2003, og sikrer en nøyaktig måling av resultater, samtidig som det tar hensyn til de varierte rammebetingelsene som hver virksomhet opererer under. I 2022, markerte RBM sitt 20-års jubileum med deltakelse fra 28 Avfall Norges medlemmer. Disse medlemmene har bidratt til å måle og sammenligne effektiviteten hos offentlige renovasjonsselskaper.

Benchmarkingprosessen omfatter en omfattende analyse av tjenestestandard, miljøstandard, prisnivå, kundetilfredshet, driftseffektivitet, systemeffektivitet, og arbeidsmiljø. Disse områdene gjenspeiles i alle renovasjonsaktiviteter fra avfallsoppsamling til kundebetjening og administrativ støtte. Rapporten avdekker betydelige variasjoner i resultater mellom deltakende virksomheter, og fremhever de ulike rammebetingelsene og de utfordringene de representerer. Blant annet er det observert at de vanskeligste rammebetingelsene kunne være opptil 21 ganger mer kostnadskrevende enn de letteste. Til tross for disse utfordringene, lå kundetilfredsheten generelt høyt over hele linjen.

Rapporten konkluderer med at RBM spiller en kritisk rolle i å fremme kontinuerlig læring og forbedring i sektoren. Gjennom systematisk samarbeid og deling av beste praksis, hjelper RBM renovasjonsvirksomheter med å forbedre deres tjenester, miljøpåvirkning, og kostnadseffektivitet. Dessuten er det lagt merke til en positiv utvikling over tid for deltakende virksomheter, spesielt innen miljøstandarder, mens fremtidige utfordringer forventes i form av økte krav til utsortering av plast- og matavfall.

Tilbudet i 2024

Tilbudet for Renovasjonsbenchmarking (RBM) i 2024 legger vekt på videreutvikling og tilpasning av modellen for å gjøre den så rettferdig og nøyaktig som mulig. Hovedfokuset er på å forbedre analysene av de tre viktigste resultatområdene: pris/effektivitet, miljø og kundetilfredshet. Dette inkluderer utvikling av nye individuelle analyserapporter som dykker dypere ned i hvorfor resultater er som de er og viser alternative tiltak og eksempler på gode løsninger. Et annet sentralt punkt er styrkingen av støtte til deltakere gjennom hele prosessen, inkludert markedsføring, administrasjon, modellvedlikehold og en rekke workshops som sikter på å forbedre forståelsen og utnyttelsen av resultater.

De sentrale salgspunktene for RBM24-tilbudet inkluderer økt assistanse i datainnsamling og kvalitetssikring av data, forenklede datainnsamlingsmetoder, og tilrettelagt støtte for å forstå og handle ut fra resultater. Dette innebærer løpende støtte og kvalitetskontroll av inndata, samt individuell resultatrapportering for deltakerne. Tilbudet legger også opp til testing og kvalitetssikring av inndatamodeller og resultatrapporter, samt en rekke informasjons- og resultatmøter for å styrke kompetansen og forståelsen av RBM blant deltakerne. Alt dette samlet bidrar til en mer effektiv og forståelsesrik benyttelse av RBM for deltakerne i 2024

Pris?

Prisene som er oppgitt under dekker deltagelse i RBM inkludert en workshop for inndata (dette har tidlgiere være den delen som har vært arbeidskrevende for deltagerene) og prisen dekker en enkel undersøkelse av kundetilfredshet. Det er mulig å skreddersy et opplegg for kundeundersøkelser eller ta det helt bort dersom man ønsker. Det er også noe rimeligere for de som har deltatt på RBM tidligere

Priser nye deltagere

Antall innbyggere Pris standard Ikke kundemåling Bare kundemåling

< 10.000

70.000

-30.000

43.000

10-50.000

110.000

-30.000

43.000

50.000

130.000

-30.000

43.000

Priser for tidlgiere deltagere

Antall innbyggere Pris standard Pris forenklet Inndata workshop Resultat workshop Ikke kundemåling Bare kundemåling

< 10.000

55.000

55.000

24.000

12.000

-30.000

43.000

10-50.000

100.000

100.000

24.000

12.000

-30.000

43.000

50.000

125.000

125.000

24.000

12.000

-30.000

43.000

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502