Våre prosjekter

Her finner du en oversikt over noen av våre pågående prosjekter.

Våre satsingsområder

Satsingsområdene til Avfall Norge konsentrerer innsatsen vår rundt temaer som bidrar til å samle, utvikle og posisjonere bransjen. Satsningsområdene er flerårige og skal være en rød tråd gjennom både det politiske arbeidet, fagarbeidet, på møteplassene og i prosjektporteføljen.

Les mer om satsingsområdene her

REdu

REdu er et felles kompetanseløft i gjenvinningsbransjen som skal få flere unge til å velge karriere innen bærekraft og sirkulær økonomi. Hovedformålet er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjennom å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter.

REdu er et initiativ i regi Avfall Norge i tett samarbeid med medlemmene, REdu-partnere, høyskoler og universiteter.

Les mer om REdu her

Virkemiddelapparatet og gjenvinningsbransjen

Virkemiddelapparatet er viktig for utviklingen mot mer materialgjenvinning og en mer sirkulær økonomi. Prosjektet skal:

 1. Formidle kunnskap og informasjon om virkemiddelapparatet til våre medlemmer
 2. Bidra med innspill til virkemiddelapparatet om hvordan det bør utvikles for å fremme mer materialgjenvinning og en mer sirkulær økonomi

Ombruk i gjenvinningsbransjen

Avfalls Norges medlemmer jobber i økende grad om ombruk av alt fra masser, byggavfall og ulike strømmer på gjenvinningsstasjonen. Derfor starter Avfall Norge nytt nettverk for ombruk. Vi vil også engasjere oss i ulike initiativer knyttet til ombruk fremover. Ombruk er også tema i flere episoder av Avfall Norges podcast Sirkulèr.

Les mer om nettverk for ombruk her

Bærekraftmålene mot 2030


Prosjektet skal:

 • Fremskaffe data om utviklingen på utvalgte, relevante delmål som bransjen har ansvar for og rapportere på utviklingen frem mot 2030
 • Øke kunnskapen blant medlemmene om FN’s bærekraftsmål
 • Øke kunnskapen blant medlemmene om bærekraftsrapportering både i egen og kunders virksomhet

Tekstil 2025

Tekstil 2025 tar for seg fremtidens verdikjeder for tekstil. Fra og med 2025 stilles det krav om separat innsamling av tekstiler.

Les mer om prosjektet her

Bio2025

Bio2025 er samler ulike delprosjekter knyttet til utnyttelse av biologiske avfallsressurser. Følgende delprosjekter har inngått til nå:

 • Kartlegging av eksport av biologiske avfallsressurser
 • Veileder for offentlig innkjøp av tjenester knyttet til innsamling, transport og behandling av bioavfall
 • Barrierer for en sirkulær bioøkonomi
 • "Fra 1 til 10 på 10 år" om økt produksjon og bruk av biogass
 • Deltagelse i et felles bransjeprosjekt om ulike poser til innsamling av matavfall
 • "Fra fossil til forbilde"

Ny nasjonal merkeordning

I samarbeid med LOOP og andre aktører både i og uten for bransjen er det etablert en nasjonal merkeordning for kildesortering. Ordning skal bidra til lik merking og fargebruk over hele landet. Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemme og på jobb, og i det offentlige rom, for å gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig. Både Danmark og Sverige bruker nå en lignende merkeordning, med små nasjonale tilpasninger.

Les mer om ny nasjonal merkeordning her

Renovasjonsbenchmarking (RBM)

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten. Dette er et unikt tilbud utviklet for kommunale renovasjonsselskap å sammenligne seg med hverandre og lære av de beste.

Les mer om RBM

CLOCC (Clean oceans through clean community)

CLOCC er støttet av Norad, og er en del av Norges bistandsprogram mot mikroplast og marin plastforsøpling. CLOCC har som formål å redusere marin plastforsøpling gjennom å bidra til bedre avfallshåndtering i land der store mengder plast og avfall på avveie havner i havet. Foreløpig er programmet rettet mot Indonesia.

Les mer om prosjektet her

Hvordan kan en kommune og et IKS samarbeide i forsøplingssaker

Med støtte fra Handelens Miljøfond har Avfall Norge, i samarbeid med Hold Norge Rent, startet opp et prosjekt som ser på hvordan en kommune og et IKS kan samarbeide om forsøplingssaker, bl.a. uten å komme i konflikt med gebyrreglene for husholdningsrenovasjon.

Les mer om prosjektet her

Nullvisjon for forsøpling fra avfallsanlegg

Med støtte fra Handelens Miljøfond utvikler Avfall Norge en veileder mot forsøpling fra avfallsanlegg. I tillegg vil skal det gjennomføre en felles ryddekampanje for bransjen våren 2022.

Avfallsforsk

Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk. Avfallsforsk er det ledende nettverket i Norge for avfallsrelatert forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer sirkulær økonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer.

Les mer om prosjektet her

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878