Arskonferansen 2024 banner mobile

Elektronikk og elektrisk utstyr

EUs sirkulære handlingsplan har som mål å lage et rammeverk for produkter som reduserer ressursbruk, minimerer avfall og gjør Europas forbruk mer bærekraftig. Syv produktgrupper/verdikjeder prioriteres ift. å innføre nytt og strengere regelverk. Elektronikk og elektronisk utstyr er én av dem.

Elektronikk og elektrisk utstyr er en av de raskest voksende avfallsstrømmene i EU. Det er estimert at mindre enn 40% av EE-avfall blir materialgjenvunnet, og mange produkter blir kastet fordi de ikke kan repareres, det er ikke mulig å bytte batteriet eller det er installert software som ikke kan oppdateres. Dette resulterer i et stort tap av verdi. I tillegg benyttes mange sjeldne mineraler i moderne teknologi.


Disse problemene blir adressert gjennom rammeverk for bærekraftige produkter ved å foreslå regelverk som blant annet skal sikre lengre produktlevetid, muligheten for reparasjon, felles ladere og mulighet for materialgjenvinning når produktet ikke lenger kan brukes. Viktige lovverk og forslag til lovverk er direktiv om felles regler for å fremme reparasjon av varer (Right to repair) og endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter. I tillegg evaluerer nå Kommisjonen det eksisterende WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall for å se om det støtter opp under en sirkulær økonomi eller om det er behov for en større revisjon.

Les mer om elektronikk og elektrisk utstyr på våre statistikksider.