Bærekraft i Avfall Norge

Slik jobber Avfall Norge med bærekraft

Avfall Norges bærekraftpolicy

Avfall Norges bærekraftspolicy skal gjenspeile strategien, og sørge for at Avfall Norge bidrar til en bærekraftig utvikling både gjennom egen drift, og gjennom medlemmene. Bærekraftspolicyen skal forankre retningen og arbeidet med bærekraft innenfor miljø, sosiale og økonomiske forhold internt, i tillegg til å synliggjøre fokusområdene for medlemmer og andre interesserte. Policyen gir en kort, overordnet beskrivelse av hvilken langsiktig retning Avfall Norge ønsker å ha innenfor miljø, sosial og økonomisk bærekraft.

- Bærekraft innenfor miljø, sosiale forhold og økonomi skal gjennomsyre Avfall Norges virksomhet, aktiviteter og innkjøp

- Avfall Norge skal arbeide systematisk med bærekraft, og skal arbeide for kontinuerlig forbedring av prosedyrer og resultater innenfor økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft

- Avfall Norge skal selv oppfylle kravene til bærekraft som vi mener at våre medlemmer bør oppfylle, og illustrere et godt eksempel på hvordan en virksomhet kan prioritere bærekraft

- Bærekraft skal være forankret blant Avfall Norges medarbeidere, ledelse og styre

- Avfall Norge skal sikre at egne innkjøp bidrar i omstillingen til en sirkulær og bærekraftig økonomi, og vektlegge dette i innkjøpsprosesser, fremfor å kun vektlegge pris

- Avfall Norge skal sikre et godt, trygt og sunt arbeidsmiljø for sine medarbeidere

- Avfall Norge skal redusere sitt energiforbruk, med hovedfokus på det digitale

- Avfall Norge skal arbeide for å redusere sine avfallsmengder, med fokus på matsvinn og ombruk

- Avfall Norge skal dokumentere, rapportere og kommunisere sin påvirkning på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft

Vil du høre mer om, eller har innspill til Avfall Norges arbeid med bærekraft? Ta kontakt!


I Avfall Norge er vi svært opptatt av bærekraft, både innenfor miljø, sosiale og økonomiske forhold. Dette gjenspeiles i Avfall Norges nye strategi.

Av strategien framgår det at Avfall Norge skal være en pådriver for en sirkulær økonomi der våre felles ressurser gjenbrukes eller gjenvinnes til nye råvarer og produkter.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen vil spille en avgjørende rolle i omstillingen Norge skal gjennom i årene fremover. Strategien skal gi retning og beslutningsgrunnlag til både Avfall Norge og medlemsbedriftene slik at Norges materialgjenvinnings- og klimamål for 2030 nås.

Avfall Norges bærekraftarbeid fokuserer på de vesentlige områdene innkjøp, energi og avfall. Her kan du les mer om hvordan Avfall Norge arbeider med disse områdene.

Vesentlige områder

Avfall Norges vesentlige områder innenfor bærekraft er innkjøp, energi og avfall. Det er disse områdene Avfall Norge har størst avtrykk, og mulighet til å påvirke.

Innkjøp

Avfall Norge foretar både større og mindre innkjøp, og har evne og ønske om å påvirke leverandørens bærekraftsavtrykk. For å påvirke leverandører til å vektlegge bærekraft, har Avfall Norge utviklet nye krav og retningslinjer for innkjøp og leverandører. Disse vektlegger bærekraftskriterier som ombruk, leie, varighet, kvalitet, materialer o.l fremfor kun pris. Vi har både generelle innkjøpsretningslinjer, og konkrete for ulike kategorier. Du finner våre retningslinjer og krav for innkjøp her.

Avfall og ombruk

Avfall Norge som en kontorvirksomhet genererer ikke store mengder avfall. Likevel er avfall og ombruk viktige områder for Avfall Norge, fordi det er tett sammenkoblet med vår drift. Vi fokuserer vårt arbeid med avfall og ombruk rundt reduksjon av matsvinn på kontor og våre arrangementer. I tillegg vil vi fokusere på ombrukte og leide møbler til innredning av nye kontorlokaler, hvor mulig.

Energi

Som en kontorvirksomhet har Avfall Norge et relativt lavt energiforbruk. Vi vil likevel jobbe med å redusere vårt energiforbruk, hovedsakelig gjennom digital lagring i Disk og Epost. For å redusere energibruken gjennom digital lagring, innfører vi tiltak for sletting og lagring av epost og dokumenter.

Bærekraftsmål

For å jobbe systematisk med bærekraft, har Avfall Norge satt følgende mål:

Mål 1: Alle leverandører for arrangementer, som inkluderer konferanselokaler og konferansehotell, skal ha en tredjeparts miljøsertifisering, eksempel Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS.

Mål 2: Etterstrebe at 100% av kontorinnkjøp skal være sertifisert av en tredjeparts sertifisering, fortrinnsvis Svanemerket, Fairtrade, økologisk eller tilsvarende godkjent tredjeparts sertifisering/miljømerke.

Mål 3: Alle ansatte i Avfall Norge skal redusere sitt digitale energiforbruk, i henhold til etablerte retningslinjer.

Mål 4: Minimere matsvinn, både fra kontor og arrangementer.

Mål 5: Publisere egen bærekraftsrapport for Avfall Norge årlig.

Om du ønsker å vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft, ta kontakt.

Miljøfyrtårn

Avfall Norge jobber kontinuerlig for å integrere bærekraft i alle aspekter av vår drift. I 2023 har Avfall Norge arbeidet med en miljøfyrtårnsertifisering, og ble i september 2023 sertifisert som Miljøfyrtårn. Å bli sertifisert har innebært arbeid med Avfall Norges mål, styringsdokumenter, rutiner og tiltak innenfor miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Bærekraft er en kontinuerlig prosess vi vil jobbe jevnt med gjennom året.

Miljøfyrtårn er Norges ledende bærekraftsertifisering, og et styringsverktøy for miljøledelse. Som sertifisert er Avfall Norge i godt selskap med nesten 10 000 andre norske virksomheter.

Sertifiseringen innebærer at Avfall Norge oppfyller kriterier innenfor miljø, sosial og økonomisk bærekraft.

Kontakt oss

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Program Manager i Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677