EUs grønne giv

EU setter premissene for bransjen

EU utformer regelverk, setter politiske målsettinger og legger føringer for den overordnede utviklingen i EU og Europa. Det som bestemmes i Brüssel har stor innvirkning også på den norske gjenvinningsbransjen. Her er finner du informasjon om rammeverkene EU Green Deal, Handlingsplan for sirkulær økonomi og Fit for 55.

The European Green Deal

EU Green Deal eller EUs grønne giv ble lagt frem i desember 2019 og danner rammen for utviklingen av politikk og regelverk som skal gjøre EU klimanøytralt i 2050. Planen er sektorovergripende og går på tvers av politikkområder. Den har som mål at forbruket av ressurser skal holdes innenfor planetens tåleevne. Overgangen til en sirkulær økonomi er en viktig forutsetning for å klare dette. Innenfor rammen av EUs grønne giv er det igangsatt en rekke initiativer i ulike sektorer. Disse initiativene inkluderer en handlingsplan for sirkulær økonomi og konkrete forslag til reguleringer for å oppnå klimanøytralitet gjennom Fit-for-55-pakken.


Figur: EU. Oversatt av Miljødirektoratet.

Kommisjonen har en egen side som på en oversiktlig måte viser hvordan de leverer på miljøforpliktelsene under EUs grønne giv - den finnes her.

Dersom du ønsker å lese mer om EUs grønne giv så kan disse sidene anbefales:
Europaparlamentet
Det europeiske råd / Rådet for Den europeiske union

Handlingsplan for sirkulær økonomi

Handlingsplan for sirkulærøkonomi ble lagt fram av EU i mars 2020, og er en sentral brikke i EUs grønne giv. Formålet med planen er å koble økonomisk vekst fra ressursforbruk ved å introdusere en sirkulærøkonomi der en gir mer tilbake til planeten enn en tar ut. Kun på denne måten vil det være mulig å leve innenfor planetens tåleevne. For å få til dette må EU doble bruken av sirkulære materialer i det kommende tiåret.

Handlingsplanen inneholder 35 tiltak som skaper grunnlaget for et sterkt og sammenhengende rammeverk for bærekraftige produkter. Rammeverket legger opp til at bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller skal være normen, vi skal få styrkede forbrukerrettigheter og forbruksmønstrene våre skal endres slik at det i utgangspunktet ikke produseres avfall. Handlingsplanen legger også opp til flere tiltak som skal redusere avfallsmengder og sikre et velfungerende indre marked for sekundære råvarer.

I handlingsplanen har Kommisjonen identifisert 7 prioriterte verdikjeder som ved utrulling av regelverket skal prioriteres. De 7 verdikjedene er elektronikk og elektrisk utstyr, batterier, kasserte kjøretøy, emballasje, plast, tekstiler, bygg og anlegg, mat, vann og næringsstoffer.

Dersom du ønsker å lese mer om Handlingsplan for sirkulærøkonomi kan disse sidene anbefales:
Europaparlamentet
Det europeiske råd / Rådet for Den europeiske union

Se hvordan Norge ligger an på veien til en mer sirkulær økonomi på våre statistikksider.

Les mer om sirkulær økonomi på Miljødirektoratets sider.

De 7 prioriterte verdikjedene

Fit for 55

Våren 2021 ble det enighet i EU om en bindene klimalov der EU skal være klimanøytralt innen 2050 og ha et netto utslippskutt på minst 55% sammenlignet med 1990-nivå i 2030.

"Fit for 55", eller "Klar for 55" ble lansert sommeren 2021, og er en klimapakke som skal bidra til at EU når klimamålet de har satt deg - minst 55 prosent utslippskutt innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Den skal også bidra til at EU kan nå målet om klimanøytralitet innen 2050.

Pakken er utviklet som en del av EUs grønne giv inneholder tolv forslag til nye eller reviderte regelverk. Den har senere blitt oppdatert når Kommisjonen foreslo økte ambisjoner rundt fornybar energi og energieffektivitet i REPowerEU, som kom som en respons på Russlands invasjon av Ukraina og for å øke Europas energisikkerhet.

De siste lovforslagene som utgjøre rammeverket i Fit for 55 ble formelt vedtatt i oktober 2023. Dette betyr at EU nå har juridisk bindende klimamål innenfor alle nøkkelsektorene i økonomien. Det er forventet at de nye regelverkene vil føre til et utslippskutt på 57 prosent innen 2030.

En oversikt over regelverket i Fit for 55-pakken finnes på norsk her.

Dersom du ønsker å lese mer om Fit for 55 så kan disse sidene anbefales:
Kommisjonen
Det europeiske råd / Rådet for Den europeiske union

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262