Lukk søk

Restavfalls- og matavfallsanalyse, ROAF 2016

Av: Cecilie Lind | Publisert: 30. desember 2016 | Avfallstype: Restavfall, Matsvinn, Matavfall | Oppdragstaker: Mepex | Årstall: 2016
0

Dette er tredje rapport om plukkanalyser etter at ny ordning med kildesortering og sentralt sorteringsanlegg for restavfall er satt i drift. Følgende analyser inngår:

 • Analysen av restavfall husholdninger– sammensetning og potensiale for gjenvinning
 • Analyse av matavfall - kvalitet og feilsortering
 • Vurdering av utvikling i matsvinn

Rapporten beskriver metode, gjennomføring og resultater, samt foretar en sammenligning med analyse gjennomført
tidligere. Analysene ble utført i månedsskiftet november/desember 2015.

Det er i analysen for 2016 valgt å bruke sammen utvalg som i 2015 med mindre tilpasninger. I 2015 ble lagt vekt å etablere et representativt utvalg av områder som representerer hele ROAF når det gjelder type kunde og beholdersammensetning.

Noen nøkkelresultater ut fra utførte målinger/analyser:

 • Forekomst av grønne poser er 21 vekt-% av innholdet i avfallsbeholder
 • Kvaliteten på matavfallet er meget god med kun 1,6 % feilsorteringer i de grønne posene.
 • Utsorteringsgraden for matavfall ligger på 49 vekt-% som er noe under målet om 50 %
 • Andelen matsvinn har ikke blitt redusert fra 2014 til 2016 og total mengde matavfall har økt noe
 • Mengden plast, metall og papir i restavfallet holder seg på samme nivå som tidligere
 • Om lag 70 % av plasten utgjør potensiale for utsortering til materialgjenvinning, dvs. ca. 3.100 tonn/år
 • Mengden glassemballasje, tekstiler og farlig avfall/EE-avfall synes å ha viss nedadgående trend
 • Resultatene fra område med sug skiller seg ut negativt med stor andel feilsortering i grønne poser og stort tap av matavfall.