Arskonferansen 2024 banner mobile

Høstmøtet 2024

Velkommen til Avfall Norges høstmøte, årets viktigste treff for lederne i bransjen. I år holdes det dagen før Årskonferansen. Sentrale tema som skal diskuteres er blant annet hvordan nye produktkrav påvirker avfalls- og gjenvinningsbransjen både direkte og indirekte,- hvilke grep som må gjøres for å nå utsorterings- og materialgjenvinningsmålene,- og hvordan utvikling av kunstig intelligens treffer bransjen generelt og kravene til ledere spesielt.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges høstmøte samler daglige ledere blant våre medlemmer for nettverksbygging, tverrfaglige diskusjoner og sosialt samvær.

Høstmøtet 2024 arrangeres på The Qube, Gardermoen mandag 2. september fra kl. 11.30-16, etterfulgt av ekstraordinær generalforsamling og en fellesmiddag på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Tema for høstmøtet

På årets høstmøte skal vi diskutere hva som må til for at bransjen får en hovedrolle i den sirkulære økonomien. Hvordan vil nye krav til produktdesign og høykvalitets resirkulering påvirke oss? Hvilke grep må vi ta nå for å nå materialgjenvinningsmålene og bli en stabil leverandør av resirkulerte råvarer? Kan KI og digitalisering hjelpe oss? Hvordan treffer et mulig nytt samfunnsoppdrag på sirkulærøkonomi avfalls- og gjenvinningsbransjen?

Programmet er delt inn i fire ulike bolker.

1 Sirkulærøkonomi i et helikopterperspektiv

- Sirkulærøkonomi fokuserer ikke lenger bare på avfallshåndtering; nå begynner det å stilles krav til produkter gjennom blant annet EUs økodesignforordning. Hvordan vil dette påvirke bransjen?

2 Fra materialgjenvinningsmål til sirkulærøkonomi

- Hva må til for å nå materialgjenvinningsmålene på kort sikt? Hvilke grep kan tas i dag som både bidrar til å nå målene - og beveger oss i riktig retning for fremtiden?

3 Digitale trender og kunstig intelligens

- Kunstig intelligens - hvordan griper det inn i arbeidshverdagen og hvordan kan det bidra til å nå dagens materialgjenvinningsmål og utvikle avfalls- og gjenvinningsbransjen?

- På hvilken måte kan man samarbeide om digitalisering på tvers av selskaper og regioner?

4 Ny kontingentmodell og utvikling av nye medlemstilbud

- Informasjon i forkant av ekstraordinær generalforsamling

Se program-fanen for mer detaljert program.

Mandag 2. september

11.30–12.00

Det serveres lunsj i forkant av møtet.

12.00–12.10

Foredragsholder: Synnøve Bjørke, Adm dir, Romerrike Avfallsforedling | Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

Hvor står avfalls- og gjenvinningsbransjen i dag, hvilke utfordringer er de viktigste akkurat nå, og hvordan er vi rustet for å møte fremtidig utvikling i såvel teknologi som rammevilkår? Regjeringen har lansert en sirkulær handlingsplan, nedsatt et ekspertutvalg for å definere nye virkemidler og varslet et mulig samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi. Et samfunnsoppdrag handler om store, dristige og målbare satsinger som er rettet mot å løse store og komplekse samfunnsutfordringer - hva kan det bety for avfalls- og gjenvinningsbransjen?

12.10–12.30

Foredragsholder: Hege Rooth Olbergsveen Seksjonsleder i Seksjon for sirkulær økonomi, Miljødirektoratet

EU vektlegger i stadig større grad krav til produkter, produktenes levetid, gjenvinnbarhet og innhold av resirkulerte materialer. Hvordan vil disse kravene endre fremtidens avfall? Hvilke krav stilles til resirkulerte råvarer i form av kvalitet, innhold av mulige miljøgifter eller andre stoffer som ikke må gå inn i nye kretsløp? Hvilke påvirker disse kravene avfalls- og gjenvinningsbransjen?

Leder for seksjon for sirkulærøkonomi i Miljødirektoratet, Hege Rooth Olbergsveen, presenterer EUs økodesignforordning og hvordan produktdesign og bruk av resirkulerte råvarer er en av hjørnesteinene innen sirkulærøkonomi.

12.30–12.45

Foredragsholder: Paolo Campanella Generalsekretær, FEAD - European Waste Management Association

Hva er betydningen av de kommende økodesignkriteriene for ulike produkter ? Kriteriene kan ha en positiv innvirkning på avfallssektoren, både når det gjelder økt materialgjenvinning og utfasing av farlige stoffer. Paolo Campanella, generalsekretæren i FEAD, European Waste Management Association, vil presentere deres synspunkter og vektlegge viktigheten av Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) for bransjens arbeid fremover.


12.45–13.10

Spørsmål og diskusjon

13.10–13.35

Foredragsholder: Karl Johan Ingvaldsen, Administrerende direktør, Plastretur | Andreas Gillund Daglig leder, Vesar

Hva må til for å nå materialgjenvinningsmålene på kort sikt? Hvilke grep kan tas i dag som både bidrar til å nå målene - og som beveger oss i retning av en sirkulær økonomi?

Eksempler på dagens beste praksis fra ulike perspektiver.


13.45–14.10

Foredragsholder: Hans Petter Karlsen, Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo | Andreas Gillund, Daglig leder, Vesar | Karl Johan Ingvaldsen, Administrerende direktør, Plastretur | Jon Lille-Schulstad Direktør for strategi- og forretningsutvikling, Ragn-Sells AS

Hva kan vi gjøre i dag for å nå utsorterings- og materialgjenvinningsmålene? Hvilke krav kan for eksempel stilles i kontrakter (oppstrøms eller nedstrøms),- og hvilke forutsetninger må oppfylles for at avfallet skal få høyest mulig verdi? Hva gjør vi i dag for å kunne tilpasse oss fremtidige krav?


14.10–14.30

Pause

14.30–14.47

Foredragsholder: Stein Wesenberg Managing director, TRI Consulting

Hvordan kan kunstig intelligens og digitale teknologier bidra til å nå dagens materialgjenvinningsmål og utvikle avfalls- og gjenvinningsbransjen i riktig retning? Hva krever raske teknologiske endringer av den enkelte leder - hvilke verktøy kan man bruke for å håndtere denne ledelsesutfordringen?

14.47–15.00

Foredragsholder: Geir Tore Leira Administrerende direktør, Innherred Renovasjon

For å nå målene og ta i bruk nye teknologier må det samarbeides - på tvers av selskaper og regioner, fagdisipliner og bransjer. Geir Tore Leira presenterer ReIT-samarbeidet i Midt-Norge. Han vil innlede om hvordan bransjen kan tiltrekke seg de beste selskap eller folk som kan sikre at vi kan komme gjennom en slik transformasjon innen IKT stående på beina.

Flere selskap i midt Norge har dannet et felles driftsselskap med underliggende utviklingsselskap for å utvikle IKT-tjenester til sine eiere med datterselskap. Størrelse, kombinasjon avfallskompetanse og IKT-kompetanse skal bidra til at man oppnår det man ønsker og bygge av selskap med og minimalisere risiko.

15.00–15.30

Hvordan sikre at bransjen samarbeider om felles løsninger (og standarder)? Hva kan Avfall Norge bidra med fremover ?


15.30–15.55

Foredragsholder: Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge
  • Presentasjon av forslaget til ny kontingentmodell
  • Utvikling av medlemstilbudene i Avfall Norge
  • Forberedelse til ekstraordinær generalforsamling

Spørsmål og diskusjon

Moderator: Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt, og Heidi Hopstock, medlemsansvarlig

15.55–16.00

Avslutning

Foredragsholder: Synnøve Bjørke, Adm dir, Romerrike Avfallsforedling | Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

16.00–16.30

Pause

16.30–17.15

Ekstraordinær generalforsamling

19.00–21.00

Prisen (800,-) inkluderer middag og 3 enheter drikke til maten.

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Synnøve Bjørke styreleder i Avfall Norge og direktør i Romerike Avfallsforedling IKS. Hun har bl.a tidligere vært direktør i Rekom AS og direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Runar Bålsrud

Administrerende direktør, Avfall Norge

Runar Bålsrud tok over som administrerende direktør i Avfall Norge i oktober '22. Han kom fra stillingen som daglig leder i Innovasjon Gardermoen. Bålsrud har også 12 år bak seg som ordfører i Hurdal kommune, og startet sin karriere i Forsvaret. Han er tidligere visepresident i Norges friidrettsforbund, og trener unge friidrettstalenter på fritiden.

Hege Rooth Olbergsveen

Seksjonsleder i Seksjon for sirkulær økonomi, Miljødirektoratet

Hege Rooth Olbergsveen har vært seksjonsleder i Seksjon for sirkulærøkonomi i Miljødirektoratet siden 2019. Hun har også erfaring som sjefingeniør i seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet. Fra august 2017 til august 2019 var hun spesialutsending for klima- og miljøsaker (miljøråd) ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

Paolo Campanella

Generalsekretær, FEAD - European Waste Management Association

Paolo Campanella ble ansatt som generalsekretær i FEAD i 2024. Han er miljøingeniør med 10 års arbeidserfaring innen miljø og avfall, spesielt prosjektering og drift av avfallsanlegg. Han var ansatt i FEAD fra januar 2022 som teknisk rådgiver.

Karl Johan Ingvaldsen

Administrerende direktør, Plastretur

Karl Johan Ingvaldsen har ledet Plastretur AS siden november 2022, og kom fra stillingen som direktør i PwCs bærekraftsavdeling. Han har også erfaring som administrerende direktør i Kavli Norge, og som bærekraftsrådgiver for Kavli Norge og Q-Meieriene.

Andreas Gillund

Daglig leder, Vesar

Andreas Gillund har vært daglig leder i Vesar siden 2021. Før det var han administrerende direktør i Grenland Vestfold Biogass. Han har også lang er faring som bl.a. kommunalsjef i Horten kommune.

Hans Petter Karlsen

Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo

Hans Petter Karlsen har vært direktør i Oslo REG siden 2017. Han har tidligere vært rådmann i Våler og Hurdal, og har en rekke styreverv, deriblant i Hovin Sirkulære Oslo, Follo Brannvesen og Avfall Norge.

Jon Lille-Schulstad

Direktør for strategi- og forretningsutvikling, Ragn-Sells AS

Jon Lille-Schulstad har jobbet i Rang Sells siden 2000 som salgs- og markedsdirektør, direktør for råmaterialer og nå som direktør for strategi- og forretningsutvikling.

Stein Wesenberg

Managing director, TRI Consulting

Stein D. Wesenberg er arbeids- og organisasjonssosiolog, med fordypning innen organisatorisk læring og innovasjon. Han er forfatter av boken "Praktisk Endringsledelse, hvordan lykkes med endringsprosesser". Wesenberg har over 25 års erfaring med endringsprosjekter med bred erfaring fra forskjellige roller i strategi- og endringsprosjekter, IT-innføringer, effektiviserings- og omorganiseringsprosjekter. Han har en 20% stilling som universitetslektor på NMBU. I 16 år hadde han ansvaret for lederutviklingsprogrammet «Ledelse i praksis» på IØT (INDØK), NTNU.

Geir Tore Leira

Administrerende direktør, Innherred Renovasjon

Geir Tore Leira har vært administrerende direktør i Innherred renovasjon siden 2010. Selskapet er medeier i blant annet Ecopro, Retrans, Remidt, Sesam Ressurs, Sesammen og Civac. Leira har også styreverv i Ecopro, Retura, Westgaard og Trøndelag gjenvinning.