Utredning om nytt deponi for farlig avfall

Norge er forpliktet til å ta forsvarlig hånd om farlig avfall og er dermed også forpliktet til å ha tilgang på tilstrekkelig kapasitet til dette.

Miljødirektoratet sin utredning (offentliggjort 2. mai) om nytt deponi for farlig avfall konkluderer med at Dalen gruver i Breivik er det beste alternativet. Direktoratet mener et dagbrudd i Rekefjord i Sokndal kommune i Rogaland også kan være aktuelt. Begge stedene har geologi og hydrogeologi som gjør at deponeringen kan skje miljømessig forsvarlig. Miljødirektoratet anbefaler Dalen gruver som det beste alternativet, blant annet fordi disse gruvene har et betydelig større deponivolum.


Utnyttelse av farlig avfall

Avfall Norge mener det er viktig også å jobbe for økt utnyttelse av det farlige avfallet, herunder svovelsyre og flyveaske. Det er flere aktører som jobber med alternativ bruk av flyveaske i dag og det kan tenkes at svovelsyren også kan ha andre nedstrømsløsninger enn deponi, slik dette også er omtalt i grunnlagsrapporten fra Mepex.

Norge er forpliktet til å ta forsvarlig hånd om farlig avfall og er dermed også forpliktet til å ha tilgang på tilstrekkelig kapasitet til dette. Avfall Norge vil påpeke at det er kapasitet som er nøkkelordet her og ikke «..at det blir etablert et nytt deponi for uorganisk farlig». 

Behandling av denne typen farlig avfall foregår i et marked mellom avfallsbesitter og godkjent behandler. Det vil da være svært uheldig å opprettholde et tilnærmet privat monopol på denne type avfallshåndtering i Norge. Avfall Norge mener Miljødirektoratet ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensynet til markedet inn i sin vurdering til KLD. Med stor usikkerhet omkring fremtidige behov og konkurranseforhold som Miljødirektoratet selv peker på, stiller vi oss undrende til at et stort kapasitetsvolum brukes som et avgjørende kriterium for anbefaling av den beste løsningen.

Med tanke på at det også er flere alternativer som egner seg til denne type virksomhet og i tillegg er ønsket i de respektive kommunene som er anbefalt, vil en åpning for at flere etablerer slik kapasitet kunne styrke lokalsamfunnene med tiltrengte arbeidsplasser og gi avfallsprodusenter flere muligheter enn dagens situasjon gir mulighet til.