EU-kommisjonens strategi for bærekraftige tekstiler


Avfall Norge viser til at Miljødirektoratets den 31. 03. 2022 ber om innspill fra relevante aktører om hva som er viktige norske interesser ved gjennomføring av EU-kommisjonens strategi for bærekraftige tekstiler. Strategien er en av fire leveranser i EU-kommisjonens pakke om sirkulær økonomi fra 30. mars 2022. Høringsfristen er satt til 6. mai 2022. Avfall Norge sender med dette sine innspill på noen av forslagene i strategien.

Tekstilstrategien skal bidra til å sette retning og rammer for hvordan fremtidens produksjon, forbruk og behandling av tekstilavfall vil være i EU og EØS. Avfall Norge er positive til en ny strategi som fremmer ulike tiltak som vi mener vil bidra til økt ombruk, mer materialgjenvinning og mindre avfall til forbrenning og deponering.

Gjenvinningsbransjen er allerede utålmodige etter å nå sentrale, nasjonale målsettinger om økt materialgjenvinning og ser frem til at det nå også blir økt fokus på tiltak som bidrar til mer ombruk og materialgjenvinning av tekstiler.. Avfall Norge jobber for økt verdiskapning fra avfallsressurser og skape nye arbeidsplasser i hele landet og for ulike yrkesgrupper. En tydelig tekstilstrategi vil bidra til å øke fokuset på disse områdene og bidra til å fjerne juridiske barrierer i lovgivningen og sikre reguleringer for god ressursutnyttelse.

EU-kommisjonen fremmer 6 ulike hovedtiltak, der krav til økodesign, forbud mot destruering av usolgte og returnerte varer, samt produsentansvar er spesielt aktuelle for vår bransje.

Krav til økodesign

EU-kommisjonen ønsker å innføre krav til økodesign av tekstiler for lengre varighet, ombruk, reparasjon og materialgjenvinning, og at de ikke inneholder miljøgifter. Avfall Norge stiller seg positiv til forslaget og vil spesielt vektlegge at design og utforming av produkter er avgjørende for å lykkes med at tekstilene får lengre levetid og kan materialgjenvinnes. Dagens markedet for resirkulerte råvarer er umodent, og preges av varierende eller manglende etterspørsel, og sterk konkurranse fra billige, jomfruelige råvarer og usikkerhet knyttet til kvaliteten på råvarene. Der er per i dag ingen materialgjenvinningsmuligheter i Norge, og det er også teknologisk krevende å materialgjenvinne de tekstilene vi finner på markedet i dag som ofte er sammensatt av ulike materialer, inneholder kjemikalier og har elementer som knapper og glidelåser. Å stille krav til økodesign, slik kommisjonen foreslår, vil påvirke kvaliteten og muligheten for materialgjenvinning i en positiv retning.

Avfall Norge vil poengtere at det er nødvendig at det legges til rette for sirkulære verdikjeder gjennom støtteordninger i virkemiddelapparatet for å etablere nye løsninger for ombruk og materialgjenvinning i Norge.

Forbud mot destruering av usolgte og returnerte tekstiler

EU- kommisjonen ønsker å sette en stopper for at usolgte/returnerte tekstiler kastes og destrueres gjennom forbud. Avfall Norge støtter kommisjonens intensjon med tanke på at dette tiltaket vil redusere mengder tekstiler som går til forbrenning eller blir deponert. Vi vil likevel poengtere at hovedandelen av brukbare tekstiler innsamlet i Norge eksporteres ut av landet for ombruk, dermed vil dette på nåværende tidspunkt være mer gjeldende for aktører utenfor Norges grenser. Avfall Norge vi likevel påpeke at forbudet må ta høyde for at tekstiler kan inneholde miljøgifter som ikke egner seg til materialgjenvinning og derfor må destrueres.

Produsentansvar

Kommisjonen varsler at de vil introdusere krav om utvidet produsentansvar for tekstiler i sitt forslag til endret rammedirektiv om avfall som kommer i 2023. Produsentansvaret skal blant annet bidra til å finansiere systemer for separat innsamling og behandling av tekstilavfall fra 2025.

Produsentansvaret er et sentralt virkemiddel i norsk og europeisk avfallspolitikk. Produsentansvaret ble første gang innført i Norge i 1994 gjennom en frivillig bransjeavtale for drikkekartong mellom Miljøverndepartementet og produsentene. Senere har en rekke lignende avtaler blitt etablert, og 28. april i år vedtok Stortinget at regjeringen skal utrede en produsentansvarsordning for tekstiler. En utredning av en produsentansvarsordning for tekstiler ønsker vi velkommen og Avfall Norge ser frem til å bli invitert inn i arbeidet.

De siste 20 årene har mengden tekstilavfall fra norske husholdninger nesten blitt fordoblet. Miljødirektoratet har tidligere anslått at det er mellom 7 og 10 kg tekstiler i restavfallet per innbygger per år, og at potensialet for utsortering av tekstiler fra restavfallet til materialgjenvinning og ombruk er anslått til 43 000 tonn per år.

Tekstiler som havner i restavfallet skaper store ut for utfordringer for enkelte aktører i bransjen da tekstilene på anleggene setter seg fast i maskiner og utstyr. Dette gjelder spesielt ettersorteringsanleggene. Tekstiler funnet i restavfall er ikke egnet for ombruk eller materialgjenvinning da det ofte er tilgriset, har tatt til seg lukt og er i lav kvalitet. Derfor må et utvidet produsentansvar sees i sammenheng med krav om separat innsamling av tekstilavfall fra 2025. Vi vil samtidig påpeke at et innsamlingskrav ikke gir mening uten at det finnes materialgjenvinningsløsninger, Avfall Norge stiller seg derfor positiv til at kommisjonen foreslår at produsentansvaret skal bidra til å finansiere systemer for innsamling og behandling.

Kommisjonen foreslår videre et harmonisert utvidet produsentansvar med en målsetning om å skape en økonomi for innsamling, sortering, ombruk, forberedelse til ombruk og resirkulering. Et annet nøkkelmål er å skape insentiver for produsenter og merkevarer å forsikre at deres produkter er designet med bakgrunn i sirkulære prinsipper. Avfall Norge mener det er mange fordeler gjennom et harmonisert utvidet produsentansvar men vi ser også utfordringer med implementering av dette da det allerede er flere land som har innført eller er på vei til å innføre utvidet produsentansvar på tekstiler. Her opplever vi at strategien er noe uklar på hvordan det er planlagt å gå frem for å harmonisere og i hvilken størrelsesorden vi kan forvente oss. Et harmonisert produsentansvar bør legge vekt på sporbarhet i verdikjedene for å sikre tillit til ordningen og sikre en sunn konkurranse på like vilkår.

Tekstilstrategien inneholder forslag til økomodellering av vederlagene i produsentansvarsordningene, og Avfall Norge mener at differensierte vederlagssatser kan bidra til å stimulere mer bærekraftige produkter og bidra til økt ombruk og materialgjenvinning. Videre har ikke strategien fastsatt materialgjenvinningsmål, men dette arbeidet er planlagt igangsatt ila 2022. Avfall Norge mener det må stilles høye krav til materialgjenvinning slik at mest mulig av avfallet samles inn.

For å kunne vite noe om tiltakene har effekt vil det være nødvendig med nasjonal, offisiell og pålitelig statistikk om innsamlede og behandlede mengder, både for å måle resultatene og sikre tillit til ordningene både i befolkningen og mellom aktørene.

Det bør innføres en tydeligere offentlig kontroll av produsentansvaret, hvor alle blir gjort kjent med sitt ansvar, med et uavhengig produsentansvarsregister som i tillegg til å identifisere og sanksjonere gratispassasjerer, også beregner de totale mengdene som settes på markedet, fordeler innsamlingsforpliktelsene og utfører revisjon. Dette mener vi bør gjelde alle produsentansvarsordningene.

Til slutt vil vi poengtere at produsentene skal dekke hele kostnaden for innsamling og gjenvinning av produkt som er omfattet av utvidet produsentansvar. Grenseflatene mellom dette ansvaret og kommunenes ansvar for øvrig husholdningsavfall må avklares.