EUs rammeverk for bærekraftige produkter med forslag til ny økodesignforordning

Avfall Norge støtter EU-kommisjonens forslag som bidrar til lengre levetid, ombruk og materialgjenvinning av produkter.

Avfall Norge viser til at Miljødirektoratets den 06. 04. 2022 ber om innspill fra relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i videre arbeid med rammeverket.

EU-kommisjonen la 30. mars 2022 frem et rammeverk som skal sikre bærekraftige og sirkulære produkter. Høringsfristen er satt til 18. mai 2022. Avfall Norge sender med dette sine innspill på noen av forslagene i rammeverket, samt ny økodesignforordning.

Rammeverket inneholder forslag til hvordan bærekraftige produkter skal bli den nye normen og forslag til en ny økodesignforordning. Forordningen vil erstatte dagens økodesigndirektiv, og vil både stille flere krav til produkter og gjelde for flere typer produkter enn de som er omfattet av dagens økodesigndirektiv. Avfall Norge støtter EU-kommisjonens forslag som bidrar til lengre levetid, ombruk og materialgjenvinning av produkter.

EU-kommisjonen ønsker at forordningen skal bidra til innovasjon og nye jobber, blant annet innen reparasjon, vedlikehold, ombygging og materialgjenvinning. Dette mener Avfall Norge er svært positivt. En studie utført av Avfall Norge m.fl. i 2016 viser at ved å omstille til en mer ressurseffektiv økonomi, kan Norge skape minst 40 000 nye arbeidsplasser. Et Sintef-studie utført i 2020 på oppdrag fra Avfall Norge, Virke, LO med finansiering fra KLD viser også stort potensiale for nye arbeidsplasser i gjenvinningsbransjen knyttet til økt materialgjenvinning og bedre ressursutnyttelse. Til sammenligning sysselsetter den norske gjenvinningsbransjen i dag ca 10 000 personer årlig.

Et av økodesignforordningens hovedmål er å redusere negativ miljøpåvirkning i hele livssyklusen til produkter, og det foreslås derfor en rekke krav til produkter. Avfall Norge ønsker å kommentere på de mest relevante kravene for vår bransje.

Økt innhold av resirkulerte råvarer i produkter og offentlige anskaffelser

For å gjøre det mer attraktivt å investere i materialgjenvinning er man avhengig at det finnes et marked der resirkulerte råvarer klarer å konkurrere med billige jomfruelige råvarer. Selv om fokuset på økt bærekraft gir resirkulerte råvarer et lite fortrinn, vil ikke omsetningen av resirkulerte råvarer skyte fart før flere produsenter og kunder krever innblanding av resirkulerte råvarer. Selv lave innblandingskrav vil stimulere til investeringer, forskning og innovasjon. Avfall Norge mener derfor at det er viktig at offentlig sektor i de europeiske landene prioriterer økt andel resirkulert råvare i sine bestillinger til markedet.

Økt materialgjenvinning av kasserte produkter

For å øke materialgjenvinningen, er det viktig at man har dette som fokus allerede i planleggings- og designfasen av et produkt. Hvilke type materialer man bruker, sammensetningen av disse, hvordan disse designes for holdbarhet, reparasjon og gjenbruk, er nøkkelen til mer bærekraftige produkter og økt materialgjenvinning. Bruk av f.eks enkelte typer plast eller kombinasjoner av plasttyper, kan gjøre det svært vanskelig å materialgjenvinne råstoffer fra produkter. Avfall Norge mener derfor at det må stilles strenge krav til holdbarhet, muligheter for reparasjon, materialinnhold og materialsammensetning i nye produkter.

Mer informasjon om produkter, inkludert digitale produktpass

Et digitalt produktpass som følger produkter som settes på det europeiske markedet, vil muliggjøre en betydelig mengde informasjon til forbruker, næringsliv og myndighetene, som kan benyttes til å endre ressursforbruk og materialhåndtering i en mer bærekraftig retning. Krav til innholdet i et digitalt produktpass bør derfor til enhver tid evalueres for å tilfredsstille ulike politiske målsettinger om redusert ressursbruk, økt holdbarhet, miljø- og klimamålsettinger ol. Avfall Norge mener det er viktig at denne typen informasjon er lett tilgjengelig for allmennheten.

Kort oppsummert:

  • Å omstille til en mer ressurseffektiv økonomi, kan Norge skape minst 40 000 nye arbeidsplasser.
  • Det er avgjørende at man stiller krav om innblanding av resirkulert råvarer i nye produkter for å skape et marked som forsvarer investeringer og som fremmer produkter med innhold av resirkulert materiale.
  • Offentlig sektor i de europeiske landene må prioritere økt andel resirkulert råvare i sine innkjøp
  • Det må stilles strenge krav til holdbarhet, muligheter for reparasjon, materialinnhold og materialsammensetning i nye produkter.
  • Informasjon om produktet i produktpassene bør gjøres lett tilgjengelig for allmennheten.Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041