Forslag til endringer i brukthandelsregelverket

Avfall Norge viser til forslaget til endringer i brukthandelsregelverket, sendt på høring fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Norge har forpliktet seg, og forplikter seg stadig gjennom EØS-avtalen og EUs handlingsplaner, krav og regelverk, til å legge om til en mer sirkulær økonomi. Det betyr at vi må endre måten vi produserer varer, organiserer markedet, forbruker, handler, gjenbruker, reparerer og gjenvinner produkter på. Norge er forpliktet i alle strategier og lovverk innen gjenvinning til å følge avfallshierarkiet slik det er beskrevet i EUs rammedirektiv for avfall som er implementert i Norge gjennom avfallsforskriften. I tillegg er vi forpliktet av de bindende målsettingene som sier Norge skal oppnå 55% materialgjenvinning eller forberedelse til ombruk (herunder gjenbruk) i 2025 og 65% i 2035 (i dag er måloppnåelsen 36,9%).

Dette innebærer at man bør ta en bred gjennomgang av lov- og avtaleverk for å se om disse bidrar til omstillingen.

I arbeidet med å utvikle nye forretningsmodeller, så har man erfart at det er en del barrierer i gjeldende lovverk, og brukthandelsregelverket er et regelverk som hindrer omsetning av brukte varer. Avfall Norge påpeker at brukthandelloven har som formål å bekjempe kriminalitet, men har de siste årene først og fremst vært et stort hinder for sirkulærøkonomien. Regelverket har gjort det mindre attraktivt å handle med brukte varer, da det fremstår som tungvint og tidkrevende.

Avfall Norge støtter derfor departementets alternativ 1, og ønsker at brukthandelloven og brukthandelforskriften oppheves. Dette vil bidra til å fjerne barrierer for økt brukthandel, og øke omstillingen til en mer sirkulær økonomi. Vi ser heller ikke alternativ 2 som en god løsning siden det vil være svært vanskelig å definere objektivt virkeområdet mht varetyper (“varer av edelt metall”, “edelstener og perler”, “kulturgjenstander”, “kunstverk, samleobjekter og antikviteter”)

Avfall Norge mener at loven og forskriftens formål om å bekjempe kriminalitet samt ivaretakelse av Norges plikter etter UNESCO-konvensjonen av 1970, kan ivaretas i andre regelverk og at en opphevelse av brukthandelsregleverket ikke vil innebære store samfunnsmessige konsekvenser som økt kriminalitet.

Kåre Fostervold

Direktør Samfunnskontakt

Avfall Norge