Arskonferansen 2024 banner mobile

Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk

Vi forventer at Miljødirektoratet vil sikre tilstrekkelig datainnsamling for å oppfylle rapporteringskravene i det reviderte europeiske rammedirektivet for avfall.

Høring – forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024–2027

Regjeringen har mål om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre». For å lykkes med dette er det viktig med nøyaktige tall og god statistikk for å utløse innovasjon, investeringer og samarbeid i næringslivet og offentlig sektor.

For å øke potensialet for mer sirkulær økonomi, og oppfylle våre EØS-forpliktelser, er det viktig at det samles og tilgjengeliggjøres statistikk om alle vesentlige materialmengder som kan ombrukes og materialgjenvinnes, og at statistikk på avfallsmengder og type behandling av dette samsvarer med europeiske beregningsmetoder. Vi forventer at Miljødirektoratet vil sikre tilstrekkelig datainnsamling for å oppfylle rapporteringskravene i det reviderte europeiske rammedirektivet for avfall.

Utvikling av mer statistikk om sirkulær økonomi, i lys av EUs reviderte rammeverk for måling på dette feltet, bør være en klar målsetting for SSB i programperioden, og målsettingene på dette feltet bør hele tiden tilpasses fremdriften i EUs arbeid og målsettinger på området.

Dette kan bidra til utvikling av nye forretningsmodeller og samarbeid på tvers av sektorer og land for en mer bærekraftig og effektiv ressursutnyttelse.