Arskonferansen 2024 banner mobile

Forslag til ny Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Avfall Norge har i høringsinnspill til Direktoratet for byggkvalitet påpekt at målet om sortering og materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall bør økes fra 60 til minimum 70 vektprosent. Innspillet kommer i forbindelse med revidering av byggteknisk forskrift (TEK 17).
| Fagområde: Materialgjenvinning

Norge har gjennom EØS-avtalen implementert EUs rammedirektiv for avfall, og forpliktet seg til målet at 70 prosent av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall skal forberedes til ombruk og materialgjenvinning. Dette skal skje allerede innen 2020.

Avfall Norge mener det er viktig med slike tydelige mål for å nå ambisiøse målsettinger for avfallsreduksjon, forberedelse til ombruk og materialgjenvinning. Derfor må Norge ha et harmonisert regelverk som styringsverktøy.

SSBs statistikk for byggavfall viser at 54 prosent av avfallet fra byggeaktivitet ble levert til materialgjenvinning i 2014 - en nedgang på 5 prosentpoeng fra året før. Bygg- og anleggsvirksomhet sto for 21 prosent av den totale avfallsgenereringen i Norge i 2014.

I forslaget til revidert forskrift (TEK 17) sto kravet om minimum 60 prosent uendret fra TEK 10.

- Dersom Norge skal nå målsettingen om 70 prosent gjenvinningsgrad innen 2020, må vi påse at dette reflekteres som krav i forskriften når den nå revideres, sier Nancy A.Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.