Forslag til planprogram - Dalen gruve

Det pågår høring av et planprogram for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik. En tilsvarende prosess med planprogram og konsekvensutredning har vært gjennomført for et prosjekt i Raudsand i Nesset kommune.

I Norge er det over 200 bedrifter som leverer farlig avfall for behandling. Leveransene varierer fra sjeldent og mindre volumer til leveranser hver uke og store volumer. Det er helt avgjørende for norsk industri at det finnes kapasitet tilgjengelig (i Norge) for å ta ansvar og at farlig avfall tas ut av kretsløpet på en trygg måte. Avfall Norge er opptatt av og støtter forskning og utvikling på metoder for gjenvinning av flyveaske fra avfallsforbrenning og som reduserer behovet for deponering. Selv med økende innslag av gjenvinning vil behovet være der i overskuelig framtid. 

Kapasiteten på Langøya er oppbrukt rundt 2022 med dagens drift, og det finnes ikke tilsvarende kapasitet i Norge etter den tid. 

Det anmodes om at myndighetene legger til rette for å sikre minst et nytt anlegg som kan dekke nasjonal etterspørsel fra 2022.