Forslag til revidert direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative energibærere i transport (AFID)

Avfall Norge viser til høring fra Samferdselsdepartementet 20. juli 2021 med EU/EØS forslag til revidert direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative energibærere i transport (AFID)


Avfall Norge støtter intensjonen i forslaget, men forslaget omhandler kun TEN-T core, og vi mener det er viktig at 1) flere transportkorridorer i Norge inkluderes i arbeidet med innfasing av infrastruktur for alternative energibærere og at 2)biogass må inkluderes i infrastrukturen for både TEN-T core og for de viktigste norske transportkorridorene. Vi mener dette er en forutsetning for å følge opp stortingets vedtak fra behandlingen av Meld. St. 13 (2020-2021), Innst. 325 S (2020-2021) Klimaplan for 2021 - 2030.

Vi viser her til vedtak 792: Stortinget ber regjeringen sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy, og vedtak 793: Stortinget ber regjeringen tilrettelegge støtteordninger for etablering av nødvendig infrastruktur for realisering av flere teknologier innen person- og godstransport.

Avfall Norge viser til at det er økende interesse for bruk av biogass til tungtransport i Norge, men at utrullingen av flere kjøretøy forsinkes av store mangler i infrastrukturen for fyllestasjoner.

Avfall Norge anmoder derfor norske myndigheter om å redegjøre for stortingets vedtak i relevante prosesser i EU og fremme synspunkter som hensyntar stortingets vedtak.


Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041