Forslag til revidert forordning om CO2-utslippskrav til person- og varebiler (EU) 631/2019

Avfall Norge viser til høring fra Samferdselsdepartementet 20. juli 2021 med høring EU/EØS forslag til revidert forordning om CO2-utslippskrav til person- og varebiler (EU) 631/2019

Avfall Norge støtter intensjonene i forslaget, men mener Norge også må følge opp stortingets vedtak fra behandlingen av Dokument 8:231 S (2020-2021), Innst. 468 S (2020-2021) Representantforslag om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass.

Vi viser her til vedtak 1007: Stortinget ber regjeringen om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likebehandle biogass med elektrisitet og hydrogen, og denne begrepsbruken skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.

Avfall Norge mener det er riktig i et klimaperspektiv å legge til rette for økt produksjon og bruk av biogass slik som stortinget har vedtatt, og at dette bør adresseres av norske myndigheter når man skal gi nasjonale tilbakemeldinger på dette forslaget.

Avfall Norge mener også man bør se dette i sammenheng med stortingets andre vedtak som kom i stortingets Innst. 468 (2020-2021) og Innst. 325 S (2020-2021) Klimaplan for 2021 - 2030, der Stortinget tydelig signaliserer en fremtidig satsing på biogass.

Avfall Norge anmoder derfor norske myndigheter om å redegjøre for stortingets vedtak der det er naturlig i prosessen og fremme synspunkter som ivaretar de nevnte stortingsvedtakene.


Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041