Høring av forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype

Vi støtter et forbud mot å etablere nye torvuttak, samt avgiftsbelegge eksisterende da det finnes flere produkter på markedet som er basert på fornybare ressurser og resirkulerte råvarer.

Avfall Norge viser til at Klima- og miljødepartementet den 07. 04. 2022 sendte ut utkast til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven på høring. Forslaget innebærer at korallrev og typisk høgmyr (tidligere sentrisk høgmyr) gjøres til utvalgt naturtype. Høringsfrist er satt til 7. juli 2022. Avfall Norge sender med dette sine innspill tilknyttet temaet høgmyr.

Økt bruk av arealer og naturressurser har ført til omfattende globalt tap av naturmangfold og forringelse av økosystemer. FNs naturpanel påpeker at endret bruk av arealer er det som påvirker naturen mest, både på land og i ferskvann.

Avfall Norge støtter forslaget om at typisk høgmyr og korallrev gjøres om til utvalgt naturtype. Vi vil spesielt trekke frem flere gode forslag til aktuelle tiltak i beslutningsgrunnlag for sentrisk høgmyr, der det foreslås aktuelle tiltak og tilrådd virkemiddelpakke. Her vil vi spesielt peke på anbefalt virkemiddelpakke: 141.6 Utfasing av uttak og bruk av torv som et viktig virkemiddel.

Torv regnes som en fossil ressurs i klimasammenheng. Når myra dreneres og torv hentes ut fra myra for å bli brukt til jordprodukter og dyrkingsmedium i gartnerier, blir CO2 frigitt i store mengder.

Vi vil vise til at det fremkommer i beslutningsgrunnlaget at konsekvenser av utfasing er utredet, og det vurderes utfasing eller forbud mot uttak av torv. I klimaplanen som ble lagt frem vinteren 2021, varslet regjeringen at den ville vurdere forbud mot å etablere nye torvuttak, samt å avgiftsbelegge de eksisterende.

Vi støtter et forbud mot å etablere nye torvuttak, samt avgiftsbelegge eksisterende da det finnes flere produkter på markedet som er basert på fornybare ressurser og resirkulerte råvarer. Eksempel på alternative substrater det er stor og økende tilgang på som hageavfallskompost, husdyrskompost, annen kompost, biokull og biogjødsel, samt ulike typer biorest/avløpsslam.

Avfall Norge støtter tiltak for økt bruk av resirkulerte produkter i stedet for jomfruelige produkter, og mener dette vil også bidra til regjeringens varslede omlegging av norsk økonomi som skal ivareta klima og miljø for kommende generasjoner.

Dersom man skal lykkes med en utfasing av torv til privatmarkedet i 2025 og i proffmarkedet i 2030, trengs det styringseffektive virkemidler som både reduserer bruken av torv betraktelig, herunder import, samt reduserer og til slutt stopper uttaket av torv fra norske myrer.

Vi vil minne om bærekraftsmål 15 med delmålet som forplikter landene til å "iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.".