Høring forskriftsbestemmelser om overtredelsesgebyr - forurensningsloven og produktkontrolloven

Avfall Norge viser til Miljødirektoratets høring publisert 8. juli 2021.


Avfall Norge støtter intensjonene i forslaget til endring i forurensningsloven og produktkontrolloven, om å supplere sanksjonsmulighetene til også å gjelde overtredelsesgebyr. Sammen med de øvrige tiltakene i regelverket, vil innføring av overtredelsesgebyr gi myndighetene muligheten til å gi en passende reaksjon på brudd på gjeldende lovgivning.

Som beskrevet i høringsnotatet er det ulike grunner til at man registrer brudd på gjeldende miljøregelverk, som vilje, manglende kunnskap eller økonomiske motiver. Men det er en forutsetning for konkurranse på like vilkår at alle driver sin virksomhet innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

Formålet til en innføring av overtredelsesgebyr må være at dette skal redusere brudd på lovverket, virke preventivt og forhindre konkurransevridning. Det er derfor viktig at nivået på et overtredelsesgebyr er stort nok til at overtredere ikke vil velge enkle løsninger på bekostning av miljøet. Vi vil her vise til at Økokrims trusselvurdering for 2021 viser hvordan miljøkriminalitet ofte henger sammen med økonomisk kriminalitet.

Avfall Norge har forøvrig ingen kommentarer til forslaget til forskriftsendringer.