Høringssvar - forslag til endringer i forurensningsforskriften kap. 20

Avfall Norge ønsker en presisering i endringene som foreslås for små ikke-kommersielle fritidsbåthavner mht. avfallshåndtering.

Avfall Norge viser til høring på forslag til endringer i forurensningsforskriften kap. 20 om levering og mottak av avfall fra skip og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger.

Avfall Norge støtter de fleste foreslåtte endringene, og er enige i formålet med endringene om å øke vernet av havmiljøet ved å legge til rette for bedre mottaks- og sorteringsordninger for marint avfall i norske havner.

Unntaket i EU-direktivet om godkjent avfallsplan for små ikke-kommersielle fritidsbåthavner med sjelden eller begrenset trafikk kun fra fritidsfartøy, er betinget i at disse havnene er “omfattet av kommunens avfallshåndtering.”

Dette er et upresist begrep som heller ikke hensyntar mulige konflikter med selvkostregelverket og skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall i norsk regelverk.

Avfall Norge foreslår derfor at unntaket i stedet betinges av havnene har en “forskriftsmessig innsamlingsordning for avfall med levering til godkjent mottak iht. forurensningsloven”.

Dermed kan havnene enten ha en ordning med kommunen eller med en privat aktør, alt etter hva som en hensiktsmessig i den enkelte havn og kommune.