Høringssvar - Forslag til revidert grensekryssforordning i EU

Avfall Norge er positive til de foreslåtte endringene i grensekryssforordningen og støtter uttalelsene fra både Norsk Industri og NFFA.

Avfall Norge forutsetter at Norge/EØS-området likebehandles med EU-landene også mht dette regelverket slik at det ikke oppstår andre barrierer for eksport og import mellom Norge og EU-land enn mellom EU-land.

Vi understreker i likhet med NFFA og NI behovet for et samarbeid om behandlingskapasitet i EU generelt og Norden spesielt og ber om at norske myndigheter prioriterer arbeidet med å sikre både et regelverk i EU/EØS og et oppdatert avtaleverk mellom de nordiske landene som legger til rette for og sikrer dette.

Den omtalte ordningen med forhåndsgodkjenning av anlegg for gjenvinning representerer et betydelig effektiviseringspotensal for både myndighetene og bransjen og bør gis høy prioritet.

Et digital meldesystem har vært diskutert og arbeidet med i mange år og burde vært realisert for lenge siden. Vi ber derfor om at det legges vekt på å øke tempoet i utviklingen av et digitalt meldesystem og at det fastsettes en dato for når løsningen skal være ferdig utviklet og kan tas i bruk.