Høringssvar på forslag til endring av Utredningsinstruksen

Avfall Norge støtter forslaget til endringer av utredningsinstruksen, da de kan bidra til raskere implementering av EØS-relevant regelverk.

Avfall Norge viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 1.10.21 med forslag til endringer i Utredningsinstruksen knyttet til gjennomføring av EØS-regelverk.

Støtter arbeidsgruppens forslag

Avfall Norge støtter arbeidsgruppens forslag til endringer av utredningsinstruksen, da forslagene kan bidra til raskere implementering av EØS-relevant regelverk. Det er viktig for norsk næringsliv med samtidig implementering av regelverk i EU og i Norge, da dette bidrar til å gi norske bedrifter like konkurransevilkår med konkurrenter i Norden og EU. Dette gjelder spesielt på klima- og miljøområdet, der nye, skjerpede krav fra EU understøtter de bedriftene som leder an i det grønne skiftet.

Vi vil samtidig understreke at for å oppnå den ønskede effekten er det avgjørende at de foreslåtte tiltakene ledsages av tilstrekkelige ressurser og kompetanse i departementer og underliggende etater, og at arbeidet gis høy prioritet av myndighetene.

Tidlig involvering

Avfall Norge deler også arbeidsgruppens beskrivelse av at det er i utredningsfasen, altså før Kommisjonen fremmer forslag til rettsakt, at Norge eller berørte grupper i Norge kan ha størst påvirkning på innholdet i forslaget.

Vi mener derfor at det er en forutsetning at man kartlegger EØS-relevansen og mulige implikasjoner for norsk regelverk og konsekvenser for norske bedrifter tidlig i utredningsfasen i EU,. Dersom man anser at forslaget vil ha vesentlig betydning for norske interesser, bør det i denne fasen avholdes høringer eller seminarer, eventuelt oppnevnes referansegrupper for å innhente innspill fra norske, berørte interessenter, det være seg næringsliv, myndigheter eller andre aktører.