Arskonferansen 2024 banner mobile

Høringssvar til forslag til endringer for klimabaserte energikrav til bygg.

Avfall Norge viser til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10).

De foreslåtte endringene er viktige for å legge til rette for mer ombruk og materialgjenvinning av byggavfall, i tråd med nasjonale målsettinger. Det er likevel noen områder der vi foreslår endringer:

Vedr. § 9-7 om krav til kartlegging

Dagens krav er utvidet til også omfatte en kartlegging av potensialet for ombruk. Dette er positivt, men vi mener kartleggingskravet også bør omfatte hvilke materialer som er egnet til materialgjenvinning.

I tillegg bør det stilles krav om at ombruksrapporten også spesifiserer hvor man tenker å ombruke materialer/bygningsdeler, slik man krever i miljøkartleggingsrapporten. Ombruksmarkedet er foreløpig begrenset og det er viktig at det opparbeides kunnskap om hvor materialer/bygningsdeler som planlegges ombruk i rapporten faktisk ender opp. Dette vil både være bevisstgjørende for de involverte aktørene og gi myndighetene muligheten til å ettergå og kontrollere de opplysningene som gis om endelig disponering.

Vi foreslår derfor et nytt tilleggspunkt i forskriften: §9.7 (4) h) hvor materialer for ombruk er planlagt levert eller brukt.

Vedr. § 9-8: Avfallssortering

I forslaget pekes det på EUs krav om materialgjenvinning på 70% og det foreslås å øke sorteringskravet fra 60 til 70 vektprosent. Vi har tre kommentarer til dette:

  1. Av de utsorterte avfallsmengdene vil det være deler av avfallet som ikke lar seg materialgjenvinne. Et krav om 70% sortering er derfor ikke nok til nå målet om 70% materialgjenvinning. Nye målepunkter for materialgjenvinning øker denne avstanden ytterligere sammenlignet med tidligere.
  2. En stadig økende andel byggeprosjekter oppnår sorteringsgrader på 80-90% og enkelte helt opp i 100%.
  3. Sortering av avfall er et middel for økt materialgjenvinning, ikke et mål i seg selv.

Det bør derfor vurderes om sorteringskravet kan økes til mer enn til 70% og eventuelt erstattes/suppleres med et nytt mål om materialgjenvinningsgrad.

Vedr. § 9-9 - Sluttrapport for faktisk disponering av avfall

Avfall Norge mener sluttrapporten bør vise faktisk disponering fordelt på ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi. Ombruk og materialgjenvinning bør ikke slås sammen til en størrelse, da det er behov for å rapportere på ombruk og materialgjenvinning separat, både ift. nasjonale målsettinger og kommende rapporteringskrav på ombruk til EU. En tydelig grensedragning mellom materialer til ombruk/ forberedelser til ombruk og avfall til materialgjenvinning er sentral for å sikre mer ombruk og unngå at avfallsdefinisjonene og end of waste-kriteriene kommer i veien for dette.