Høringssvar til planprogram for nye regionale planer i Viken

Avfall Norge viser til høringsbrev av 24.06.2021 og vil komme med følgende innspill:

Materialgjenvinning av avfall og marked for resirkulerte råvarer

Avfall Norge deler ambisjonene til Viken fylkeskommune om at fremtidige planer bør støtte opp under en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Økt materialgjenvinning fra avfall er viktig i omstillingen til en mer sirkulær økonomi, fordi det reduserer behovet uttak av naturressurser som utgjør en stor belastning på klima, artsmangfold og vannressurser.

Stadig forsterkede nasjonale materialgjenvinningsmål følger også av våre EØS-forpliktelser og endrer fortløpende måten vi behandler avfallet på. Det betyr at vi må tenke nytt når det gjelder design av produkter, informasjon til forbruker, gode innsamling- og sorteringsløsninger, nye anlegg for materialgjenvinning og marked for resirkulerte produkter.

For å lykkes i en bærekraftig omstilling, er det viktig at alle aktører i samfunnet legger til rette for dette i sitt planarbeid.

Avfall Norge ønsker å komme med 2 innspill til hvordan fylkeskommunale planer kan legge til rette for dette.


Behov for tidlig planlegging av avfallsløsninger.

For å nå materialgjenvinningsmålene og sikre økt bruk av resirkulerte råvarer er det viktig at det tilrettelegges for gode løsninger i alle leddene i verdikjeden for avfall. Som det fremgår av planprogrammet satses det på fortetting ved å utvikle kompakte byer og tettsteder rundt kollektivknutepunkt. Områdene skal være trygge, helsefremmende, attraktive og trafikksikre og det skal legges til rette for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i hele Viken. Det er i tillegg et utviklingsmål at det skal utvikles nye næringer, arbeidsplasser og virksomheter innen blant annet sirkulærøkonomi. Ulike typer næringer skal lokaliseres etter ABC-prinsippet (riktig virksomhet på rett plass), og det skal tilrettelegges for effektiv og klimavennlig vare- og godstransport.

Høyere krav til materialgjenvinning og et ønske om fortettede, attraktive boligområder og bærekraftig næringsliv krever en helhetlig og tidlig planlegging av infrastruktur for avfall. Dette gjelder både for gode inn- og oppsamlingsløsninger og arealer for videre behandling av avfallet.

Også myndighetene har påpekt viktigheten av at planlegging for avfall må inn i plansystemet på et tidlig tidspunkt. I Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi, som ble lagt frem i juni 2021, peker regjeringen på at fylkeskommunen og kommunen som planmyndighet har en helt sentral rolle for å avklare mål og strategier og for å prioritere løsninger og tiltak innen sirkulær økonomi.

Gjennom plansystemet kan fylkeskommuner og kommuner sikre lokalt og regionalt tilpassede og fremtidsrettede løsninger. Regjeringen ser videre viktigheten av at man bør kunne sette krav om infrastruktur for avfall i overordnede kommunale planer. Dette vil gi kommunen bedre forutsetning for å sikre gode og framtidsrettede løsninger for håndtering av avfall. Det kan også sikre høyere grad av ombruk og materialgjenvinning og være et middel for å støtte opp om omstillingen til en sirkulær økonomi.

Avfall Norge mener at planlegging for god infrastruktur for avfallshåndtering også må være del av regionale planer fordi det er behov for løsninger som betjener flere/mange kommuner. I Planprogram for regionale planer i Viken er det flere av innsatsområdene dette ville passet inn under. Tydeligere føringer for infrastruktur for avfall i de regionale planene skaper en bedre forutsetning for bærekraftige, omforente løsninger på kommunenivå. I tillegg til å kunne bidra til å nå Norges mål om økt materialgjenvinning vil tidlig og helhetlig planlegging av infrastruktur for avfall også bidra til å skape attraktive boområder og bærekraftige næringsområder som legger til rette for sirkulære og ressurseffektive løsninger og bidrar til reduserte utslipp fra avfallsinnsamling og -behandling. En tidlig og omforent planlegging er også avgjørende for å kunne begrense konflikter mellom boligområder og områder satt av til avfallsbehandling, den såkalte NIMBY effekten. Dette er et problem som øker i omfang og som gjør det vanskelig for bransjen å få på plass optimale, bærekraftige løsninger.


Bidra til å skape marked for resirkulerte råvarer

For bidra til å skape økt lønnsomhet for resirkulerte råvarer og skape forutsigbarhet for nødvendige investeringer i ny teknologi og nye anlegg, spiller offentlige innkjøp en nøkkelrolle. Anskaffelsesregelverket åpner for at man kan vekte miljø i sine anskaffelser, men vår erfaring er at mange aktører fremdeles utelukkende eller i hovedsak vekter anskaffelseskost i sine innkjøp. Avfall Norge mener at man må bruke anskaffelseskriteriene mer aktivt for å fremme sirkulærøkonomi, og at man dermed bidrar til en

bærekraftig samfunnsmodell med mer materialgjenvinning og reduksjon av miljø- og klimabelastningene.

Økt bruk av resirkulerte råvarer er et effektivt middel til å redusere uttak av nye råvarer som står for ca 50% av den globale klimabelastningen. Samtidig er det et effektivt virkemiddel for å bidra til økt verdiskaping og lokale arbeidsplasser over hele landet.

Beregninger viser at offentlige innkjøp utgjør rundt 16% av Norges klimafotavtrykk og det er derfor viktig at de offentlige innkjøpskontorene besitter den nødvendige kompetansen for å gjøre gode miljø- og klimavennlige innkjøpene. Det betyr at offentlig sektor må ha et bevisst forhold til kompetanseutvikling, da utviklingen innen politikk, regelverk og teknologi endres fortløpende.

Avfall Norge vil derfor henstille fylkeskommunene til å legge mer vekt på bærekraft og sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser, og stille krav til resirkulerte råvarer i produkter ved innkjøp. Selv en liten økning i bruken av resirkulerte råvarer i offentlige innkjøp, vil være et sterkt bidrag til et mer sirkulær økonomi.

Vi vil for øvrig vise til Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon, som er utgitt av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, 9.september 2021