Arskonferansen 2024 banner mobile

Høringsuttalelse - forslag til endringer i kap. 9 i avfallsforskriften

Avfall Norges høringssvar på Miljødirektoratet om forslag til endringer i kap. 9 i avfallsforskriften.

Avfall Norge viser til høringen fra Miljødirektoratet om forslag til endringer i kap. 9 i avfallsforskriften.

Moderne deponier fungerer i dag ikke bare som mottak for avfall som ikke kan gjenvinnes, men i økende grad også som sorterings- og behandlingsanlegg som sørger for økt ressursutnyttelse og redusert mengder til deponi. Deponier kan også fungere som buffer i påvente av nye løsninger for økt materialgjenvinning. Dette perspektivet er viktig å ha med seg inn i arbeidet med å redusere mengdene avfall til deponier.

Avfall Norge støtter for øvrig hovedinnretningen på forslaget, men har følgende kommentarer til de foreslåtte endringene:

§9-2

Avfall Norge understreker behovet for å sikre at den foreslåtte oppmykingen ikke resulterer i økt ulovlig deponering og/eller langtidslagring utenfor godkjente deponier, noe som kan resultere i lavere materialgjenvinningsgrad enn man kan oppnå ved å behandle avfallet i prosesser som foregår på mange norske deponier i dag. Det er derfor behov for at myndighetene utarbeider veiledningsmateriell, gjennomfører tilsyn og sørger for konkurranse på like vilkår mellom strengt regulerte deponier og uregulert lagring.

§9-4 h

Endringen innebærer et forbud mot deponering av avfall som er separat innsamlet for ombruk og materialgjenvinning med mindre deponering er den beste miljømessige løsningen. Avfall Norge deler intensjonen med forbudet, men gjør likevel oppmerksom på at ved masseoverskudd kan forbudet medføre at masser går til utfyllingsformål uten noen form for ressursutnyttelse. Dersom massene tas imot på et deponi som også sorterer og behandler massene og har et sett med ulike nedstrømsløsninger for masser, kan man oppnå både økt ressursutnyttelse og mindre mengder til deponi sammenlignet med mengden til utfylling. Vi ser at Miljødirektoratet ikke drøfter masser spesielt i sitt høringsbrev i forbindelse med denne endringen og vi er derfor opptatt av at dette perspektivet tas med i endelig utforming av både regelverket og veiledningsmateriell.

§ 9-5

Miljødirektoratet foreslår å endre betegnelsen på kategori 3, deponi for inert avfall, til "deponier for inert avfall og lett forurensede masser". Avfall Norge mener kategoriene med fordel kan presiseres, men at dette også bør gjøres for kategori 2. Dette for å understreke at kategori 2-deponier også kan motta stabilt, ikke reaktivt farlig avfall innenfor gitte grenseverdier, hvilket vil bidra til likere håndhevelse av regelverket i hele landet.