Innspill fra Avfall Norge til Klimahandlingsplan for Staten Vegvesen

Avfall Norge viser til Vegvesenets annonsering av Klimahandlingsplan for Drift og vedlikehold, og ønske om innspill på denne.

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter på tvers av geografi og sektorer. Vår misjon er å være en pådriver for en sirkulær økonomi der våre felles ressurser gjenbrukes eller gjenvinnes til nye råvarer og produkter.

Vi representerer over 200 ulike virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Våre medlemmer er interkommunale selskap, kommuner, private gjenvinningsselskaper, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere.

Vegvesenets plan i nye kontrakter - krav til nullutslippskjøretøy og -maskiner

Avfall Norge mener det er viktig at Vegvesenet har høye ambisjoner om krav til nullutslipp.

Vi mener allikevel at disse planene vil bli vesentlig rimeligere og enklere å gjennomføre, samt vil gi lavere klimagassutslipp, dersom kravet utvides fra å bare gjelde nullutslippskjøretøy, til nullutslipps- og biogasskjøretøy, i tråd med Stortingets beslutninger og intensjoner.

Vi vil begrunne dette i det følgende:

Biogass ikke inkludert i nullutslipp?

Begrepet nullutslippskjørtetøy (Zero Emission Vehicle - ZEV) er opprinnelig definert som et “kjøretøy som ikke avgir eksosgass eller andre forurensninger fra kraftkilden ombord”

Begrepet kommer opprinnelig fra California og er beslektet med Zero Tailpipe Emission og regulering av lokale utslipp av miljøskadelige gasser fra forbrenningsmotorer. I senere tid har begrepet i Norge blitt utvidet til også å gjelde “utslipp av klimagasser ved bruk”, eksempelvis i Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030, som sier at «Ein nullutsleppsteknologi eller -løysing har ikkje direkte utslepp av klimagassar og eksos ved bruk. Det vil til dømes sei bruk av elektrisk motor i kombinasjon med batteri, direkte bruk av straum, eller brenselcelle som utnyttar ein karbonfri energiberar, som hydrogen».

Biogass er ut fra en slik definisjon dermed ikke nullutslipp, selv om biogass i et livsløpsperspektiv kan ha lavere klimautslipp enn “null” (altså bedre enn null /karbonnøytralt), bedre bærekraft fordi biogass løser et avfallsproblem og er sirkulær, samt at biogass kan ha minimale lokale utslipp.

Ifølge G Mobility så vil metan (biogass) som drivstoff slippe ut opptil 95 % mindre partikler (PM) og opptil 70 % mindre NOx sammenlignet med de svært strenge europeiske utslippsstandardene for nye tunge kjøretøyer (Euro VI) og lette kjøretøyer (Euro 6) som bruker bensin eller diesel . Avgasser fra naturgassmotorer er også fri for andre skadelige og kreftfremkallende forurensninger2.

Stortinget sier tydelig at biogass skal sidestilles med nullutslipp

I Stortingets behandling av Energimeldingen 10. juni 2022 ble følgende vedtak fattet, som også var en oppfølging av likelydende vedtak året før:

“Stortinget ber regjeringen om å følge opp vedtak om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likestille biogass med elektrisitet og hydrogen, og det skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.” (vedtak XLIV3)

Avfall Norge oppfatter dermed at Stortinget ønsker en kraftfull satsing på biogass, og at biogass skal sidestilles med nullutslipp.

Dette er nødvendig for at Norge skal oppfylle målene og kravene i EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi, den nye avfallsforskriften fra 1.1.23, EUs REPower hvor EU har mål om 10-dobling av biogassproduksjonen for å redusere avhengighet av importert fossil gass, samt en rekke andre krav og målsettinger (eksempelvis vanndirektivet, industriutslippsdirektivet mm).

Økt bruk av biogass reduserer klimagassutslipp og løser avfalls- og utslippsproblemer Biogassproduksjon fra avfallsressurser i Norge har et underkommunisert potensial. I 2030 vil det være realistisk med produksjon av 5 TWh biogass, under forutsetning av bedre rammebetingelser og langsiktig forutsigbarhet som i dag mangler. Dette vil også kunne gi en CO2-besparelse på 2 millioner tonn CO2 i hele verdikjeden.

I tillegg kommer de svært viktige "ekstra gevinstene" med biogass og bruk av biogjødsel. Dette er blant annet å løse problemer med avrenning av næringsstoffer og dermed bidra til å bedre miljøtilstanden i fjordene våre, samt gjøre Norge mindre avhengig av importert fosfor og dermed bli mer selvforsynt med gjødsel til matproduksjon, og altså; mer lokal produksjon av fornybar energi.

Biogass betyr altså mer og bedre avfallshåndtering, og mer og bedre gjenvinning av avfallsressurser fra landbruket, avløpsslam og oppdrettsnæringen. Dette er avfall og slam som ellers ofte ender opp i elver og fjorder, og hvor oppsamling vil bety stor miljøgevinst langs hele norskekysten. Biogass er sirkulær økonomi praksis.

Biogass vil bedre energisikkerheten og gjøre elektrifsering mulig

Det er høy konkurranse om elektrisk kraft i Norge. Det er behov for utbygging av ny kraft, nett- og ladeinfrastruktur.

Avfall Norge mener at en satsing på mer produksjon og bruk av biogass vil kunne avlaste strømnettet og dermed gjøre satsing på elektrifisering mer realistisk og mindre risikoutsatt. Da må også biogassen etterspørres og rammebetingelsene for biogassen bedres for å øke produksjonen.

Det er påvist et realistisk potensial på minst 10 ganger dagens produksjon4. Økt etterspørselen etter biogass gjennom krav til nullutslipp og biogass vil også bidra til økt produksjon.

Miljødirektoratets presentasjon til Grønt Landtransportprogram (NHO)

Vi tar med en slide fra Miljødirektoratets presentasjon “Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler” v/ Anna von Streng Velken, seksjonsleder Transport i Klimaavdelingen som ble holdt 19. september 2023.


Kildehenvisninger:

1 California Air Resources Board (2009-03-09). "Glossary of Air Pollution Terms: ZEV". Archived from the original on 2009-04-20. Retrieved 2009-04-21., Wikipedia,

https://en.wikipedia.org/wiki/...

2G Mobility, del av The Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe), 2023,

https://www.ngva.eu/policy-pri...;

3“Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, vedtak og voteringsoversikt”, 10. juni 2022,

https://www.stortinget.no/no/S... 06-10?m=11#2022-06-09-1