Innspill stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Innspill stortingsmelding fra Avfall Norge.

Lokale energisystemer skaper verdier og kutter klimautslipp

Det er et stort potensiale for både verdiskaping og klimakutt i å tilrettelegge for industriell symbiose og sirkulære løsninger i energisystemene våre. Ved å tenke industriell symbiose i planleggingen av nye industriområder, store datasenter mm kan utvikle lokale energisystemer som både utnytter lokale energiressurser optimalt og ivaretar behovet for forsyningssikkerhet på energisiden.


Det vil også bidra til verdiskaping knyttet til lokale energiressurser som biobrensel, biogass, spillvarme fra avfallsforbrenning mm.

Stortingsmeldingen bør derfor også omhandle denne tematikken.

Les hele innspillet: