Innspill til arbeidet med FNs plastavtale i forkant av INC-3

Avfall Norge jobber aktivt opp mot arbeidet med FNs globale avtale mot plastforurensing gjennom samarbeidet med ISWA, International Solid Waste Association.

ISWAs avgitte uttalelser til INC-2 og INC-3 følger som vedlegg. ISWA er også en del av the Business Coalition for a Global Plastics Treaty (BCGPT) og støtter deres uttalelser på generelt grunnlag.

Avfall Norge støtter en ambisiøs avtale som ivaretar hele livssyklusen for plastmaterialer og plastprodukter.

Elementene i avtalen må i størst mulig grad være obligatoriske. Elementer som bidrar til å redusere produksjon og forbruk av plast, samt bidrar til en reell sirkulær økonomi for plast må prioriteres i avtalen. Det er også viktig at de kriteriene som fastsettes i plastavtalen harmoniseres med krav i andre avtaler.

Avfall Norge støtter fokuset på tiltak som kan redusere produksjon og forbruk av plast, som for eksempel at man får definert polymerer, kjemikalier og produkter som hindrer resirkulering og utgjør en fare for miljø og helse. På den annen side må man ta høyde for en “rebound” effekt, som gjør at man ved strenge tiltak mot plast risikerer å få andre materialer og produkter som ikke nødvendigvis er bedre i et livsløpsperspektiv.

Ved utforming av avtalen må det inkluderes en forståelse for et helhetlig avfallssystem som omfatter alle typer avfall. Plastproblemet kan ikke løses uten å løse andre avfallstyper, spesielt biologisk avfall. Et avgjørende element i avtalen må være å hindre ukontrollert dumping av avfall, åpen brenning mv. som fører til forurensing og fare for helse og miljø både på land og i havet. En global ambisjon må være å etablere innsamling og kontrollert håndtering av avfall for alle, og å sikre nødvendige mekanismer for kommunale myndigheter for å gjennomføre dette i praksis.

I neste fase av forhandlingene er det sentralt at det utformes definisjoner, kriterier, standarder og guidelines på en rekke områder, og Avfall Norge gjennom vårt samarbeid med ISWA vil være med å bidra i dette arbeidet.

Med vennlig hilsen

Runar Bålsrud

Adm.dir

Avfall Norge