Innspill til EU-høring om nye kriterier til taksonomien

Avfall Norge støtter intensjonene i rapportutkastet til Europakommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans som ble publisert 3. august og som omfatter nye kriterier til EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet. Vi ber om at at Finansdepartementet vektlegger følgende to hensyn i sitt arbeid med rapportutkastet.

Teknologinøytralitet

Det er viktig at kriteriene for å bli ansett som en bærekraftig investering legger til grunn teknologinøytralitet. Det er foretatt store investeringer i avanserte sorteringsanlegg for avfall i Norge, drevet frem av stadige nye krav til økt materialgjenvinning. Avansert sorteringsteknologi kan erstatte og/eller redusere behovet for såkalt separat innsamling som ligger som et grunnleggende prinsipp i store deler av EU-regelverket, inkludert taksonomien.

Vi ber derfor om at norske myndigheter i dialog med EU påser at kriteriene for bærekraftige aktiviteter innen avfallssektoren utformes på en slik måte at de underbygger teknologinøytralitet i avfallssektoren, selvfølgelig forutsatt at valg av metode/teknologi ikke strider mot de 6 miljømålene i taksonomien og bidrar til å understøtte øvrige målsettinger og krav i avfallsregelverket i Norge og EU.

Inkludering av termisk behandling av ikke-resirkulerbart avfall

I henhold til den tekniske ekspertgruppens (TEG) sluttrapport fra mars 2020, bør man fortsatt vurdere å inkludere termisk behandling av ikke-resirkulerbart avfall som en del av taksonomien for bærekraftig finansiering.

I samsvar med kommisjonens strategi for avfallsbehandling med energigjenvinning (WtE) vil termisk behandling av avfall ha en relevant og begrunnet rolle i en overgang til en mer sirkulær økonomi i overskuelig fremtid. Dette begrunnes med at:

- Alt avfall er ikke egnet for resirkulering, og avfallsbehandling med energigjenvinning er med på å fjerne forurenset og farlig avfall fra økosystemet. Dette er nødvendig for å realisere ambisjonene om giftfrie kretsløp i den norske strategien for sirkulær økonomi.

- Gjenværende avfall etter separat innsamling, sortering og materialgjenvinning bør benyttes til å produsere energi for å møte prinsippet om energieffektivitet.

- WtE reduserer behovet for deponering av avfall, og vil gjennom fremtidig implementering av CCS-teknologi bidra til sterkt redusert klimagassutslipp fra behandling av avfall som ikke lar seg resirkulere.


Vi ber derfor om at norske myndigheter i sin dialog med EU vektlegger at avfallsforbrenning med energigjenvinning bør inkluderes som en en bærekraftig investering, i tråd med vurderingene til TEG.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041