Innspill til innspillsmøte om FNs sjette miljøforsamling (UNEA-6)

Avfall Norge ble invitert til å delta på innspillsmøtet 26. januar hos Klima- og miljødepartementet i forkant av FNs sjette miljøforsamling (UNEA-6) i slutten av februar 2024. Les innspillet vårt til departementet.

Innspill fra Runar Bålsrud, adm. dir. i Avfall Norge


Takk for invitasjonen!

Jeg vil først rose regjeringen for aktivt arbeid inn mot FNs miljøforsamling, spesielt med en global plastavtale, der Norge er en tydelig pådriver for at arbeidet må omfatte hele livssyklusen for plast. Fortsett med det!

På UNEA 6 står “triple planetary crisis” på agendaen. For å takle den trengs det samme helhetlige perspektivet.

Læringen fra arbeidet med plastavtalen er at utfordringene ikke kan løses gjennom opprydding og avfallshåndtering alene. Vi må ta tak der problemet oppstår. Det samme gjelder for den triple krisen som fører til klimaendringer, tap av naturmangfold og forurensning.

Vi må styre vekk fra overforbruk og bruk-og-kast-adferd og over mot sirkulærøkonomi og bærekraftig produksjon og forbruk.

Det trengs strenge tiltak for å redusere produksjon og bruk av kortlivede produkter, og redusere bruk av kjemikalier som utgjør fare for miljø og helse og forhindrer materialgjenvinning. Det må komme krav og instrumenter som bidrar til mer materialgjenvinning av kritiske råvarer vi er avhengige av i det grønne skiftet.

En ressurseffektiv økonomi, der sirkulære løsninger og en helhetlig avfallshåndtering gjør at knappe naturressurser brukes smartere, og vil bidra til å redusere naturinngrep og utslipp.

Gjennom våre NORAD-finansierte prosjekter i Indonesia og India har vi erfart at en helhetlig, inkluderende tilnærming bygger lokalsamfunn, ivaretar ressurser, hindrer forurensning og reduserer metanutslipp fra deponier.

På møteagendaen i Nairobi står blant annet en resolusjon som skal styrke innsatsen for en global sirkulær omstilling. Dette er et viktig grep, for denne omstillingen kommer ikke av seg selv.

Vi mener derfor Norge bør fremme prinsippet om at produsenter ansvarliggjøres for hele livsløpet for alle typer produkter, og at forbrukere og næringsliv betaler for håndteringen av avfallet de genererer. Slik sikres smartere ressursbruk, flere sirkulære løsninger og bedre avfallshåndtering. Dette er avgjørende om vi skal håndtere den triple krisen.

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227