Innspill til porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Se Avfall Norges innspill til Forskningsrådets porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser.

  • Under hovedmålene i strategien mangler det et viktig delmål om nye forretningsmodeller og endring av eksisterende forretningsmodeller.
  • Det trengs mye mer forskning på rammevilkår og virkemidler for å finne ut hva som virker, hva som ikke virker, og hvorfor. Vi må overføre lærdom fra gode virkemidler fra energiomstillingen til sirkulærøkonomien.
  • Det trengs mer forskning på resultater av vedtatt politikk, og spesielt på hvorfor vedtatte beslutninger stopper opp.
  • Vi mener forskningen på miljø-humaniora må styrkes langt mer enn vedtatt mål om 5 prosent.
  • Bærekraftig matproduksjon må også inkludere innsatsfaktorene som fôr og gjødsel, og sirkulærøkonomien må spille på tvers av alle prioriteringsområder. Man må også vektlegge forsyningssikkerheten som kan oppnås ved sirkulære verdikjeder, med vekt på gjenvinning av kritiske råvarer, bedre utnyttelse og ivaretakelse av næringsstoffer, samt tilbakeføring og lagring av karbon i og til matjord.
  • Det bør være en målsetting om at brukermålet for sirkulærøkonomi knyttes til alle virkemidler. Dette vil som nevnt være nyttig for å forske frem nye verdikjeder for kjente og ukjente ressursgrunnlag.

Se porteføljeplanen med Avfall Norges kommentarer her.