Krav til bærekraftige og sirkulære anskaffelser av møbler

Vi stiller oss svært positiv til innholdet i forslaget, men registrerer at dette ville hatt en større effekt dersom dette var faste retningslinjer og ikke begrenset til å være en veileder.

Avfall Norge viser til at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring ber om innspill til standardformulerte krav som kan brukes av offentlige oppdragsgivere ved innkjøp av varer.

Vi stiller oss svært positiv til innholdet i forslaget, men registrerer at dette ville hatt en større effekt dersom dette var faste retningslinjer og ikke begrenset til å være en veileder.

Avfall Norge har kun et par punkter vi ønsker å gi innspill på under Punkt 1 Videreformidling av eksisterende møbelbeholdning:

  • I kravet som berører gjenvinning ønsker vi at det stilles krav til at brukte møbler som ikke kan settes i stand til ombruk skal leveres til materialgjenvinning. Unntak fra dette skal dokumenteres.
  • Under samme punkt tilknyttet transport ser vi med fordel at leverandør også skal etterstrebe å bruke transportmidler med lav eller nullutslipp. Bør gjelde både Basis og Ambisiøs.

Vi håper mange kommuner og andre offentlige aktører benytter seg av veilederen i sine anbud og at vi på sikt kan se at dette stilles som krav ved alle offentlige innkjøp.