Arskonferansen 2024 banner mobile

Langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Innspill til stortingsmelding fra Biokraft AS, Biogass Norge, Veas, Energigass Norge, Lindum AS, Biogass Oslofjord, Greve biogass AS og Avfall Norge.

Biogass må inkluderes i Stortingsmeldingen

Når departementet for første gang skal lage en melding som gir et felles faktagrunnlag for å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser, mener vi at biogass må inkluderes. Ut fra omtalen av meldingens innhold så langt, kan vi imidlertid ikke se at biogass er nevnt.

Potensialet for industriutvikling med utgangspunkt i norsk biogass er stort, men de norske verdikjedene for biogassproduksjon og -bruk er fortsatt relativt umodne. Dette beskrives godt i Miljødirektoratets rapport “Virkemidler for økt bruk og produksjon av biogass”, som ble fremlagt i mars i år.

Les hele høringssvaret: