Norsk klimalov - ressurseffektivitet må med

Klima- og miljødepartementet foreslår å lovfeste at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen skal hvert år rapportere til Stortinget om utviklingen i klimagassutslippene. Avfall Norge støtter innføringen av en Klimalov som en styringsmekanisme i arbeidet med å nå Norges klimamål i 2030 og 2050, men mener Klimaloven også må omfatte mål for ressurseffektivitet.

Bedre ressurseffektivitet

8. august ble jordas ressurser brukt opp for i år ifølge Earth Overshoot day. Sirkulærøkonomi handler om hvordan vi bedre skal ta vare på ressursene i et kretsløp med minst mulig tap. I høringssvaret tar Avfall Norge til orde for at Klimaloven også må omfatte mål for ressurseffektivitet.

Et av veikartene som var spilt inn til Regjeringens ekspertutvalget for grønn konkurransekraft var avfalls- og gjenvinningsbransjens Veikart for sirkulærøkonomi. Dette viser et potensial for 40-50.000 nye arbeidsplasser ved en overgang til en mer ressurseffektiv økonomi. En av anbefalingene fra ekspertutvalget var å prioritere investeringer som kan bidra til nasjonale utslippskutt, og samtidig sikre verdiskaping og sysselsetting i grønne næringer. Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en slik næring hvor verdiskapingen allerede er svært høy.

Stortingsmelding om sirkulær økonomi - Norge henger etter

Stortinget ba i 2016 regjeringen utarbeide en egen melding til Stortinget om avfallspolitikk og sirkulærøkonomi. Bakteppet er at vi fra EU vil bli utfordret på nye ambisiøse mål om ressursforvaltning og materialgjenvinning. Når det kommer til materialgjenvinning har Norge mye å gå på. I dag materialgjenvinnes om lag 40 prosent av alt avfall i Norge. Det tilsvarende gjennomsnittet i EU er 42 prosent. I EUs sirkulærøkonomipakke er det foreslått et ambisiøst mål om 65 prosent materialgjenvinning innen 2030 som Norge vil bli forpliktet på gjennom avfallsdirektivet.
 
EUs Resource Efficiency Scoreboard vil kunne benyttes for å måle Norges ressurseffektivitet. Denne er basert på The Roadmap to a Resource Efficient Europe og sier noe om hva som er nødvendig for at Europa skal gå i retning av en ressurseffektiv og bærekraftig vekst. En viktig del av dette veikartet er overvåking og kommunikasjon om fremdrift. For å få det til må det settes tydelige mål, og lages en plan som dekker både omstilling, utslippskutt og ressursforvaltning i fremtiden. Klimaloven må legge til rette for dette. 

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262