Obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall

Avfall Norge har sammen med Norsk Industri og Bellona sendt et innspill til Klima- og miljødepartementet vedgjørende forslag til obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall.

Miljødirektoratet oversendte forslag til forskrift om obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall til Klima- og miljødepartementet 1. oktober, sammen med bakgrunnsrapport og konsekvensutredning av forslaget. Forslaget ble også diskutert på Miljødirektoratets kontaktforum for avfall 12. november.

Overordnet budskap

Avfall Norge, Norsk Industri og Miljøstiftelsen Bellona er positive til en obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall. Matavfall som oppstår etter avfallsreduserende tiltak bør inngå i en verdikjede sammen med andre organiske ressurser, som utnytter næringsstoffer og energipotensialet i avfallet på en høyverdig måte til ny produksjon og produkter. For å øke andelen plast til materialgjenvinning er det nødvendig å sørge for utsortering av resirkulerbare fraksjoner, enten hos avfallsprodusent (ved kilden) eller i sentralsorteringsanlegg. Vi anbefaler departementet å sende forskriftsforslaget på høring. Vi mener imidlertid at Miljødirektoratets alternativ 1 bør velges ved innretning av forskriften.

Samtidig vil vi presentere noen alternative kostnadsoverslag og vurderinger fra våre medlemsbedrifter, da vi mener at direktoratets konsekvensutredning ikke gir et riktig bilde av kostnadene ved tiltaket.

Vedr. alternativer til forskriftsregulering

Miljødirektoratet har utredet og vurdert konsekvenser av tre ulike måter å utforme forskriften på:

  • Alternativ 1: Forskrift med generelt krav til utsortering både for næringsliv og kommuner.
  • Alternativ 2: Forskrift med et generelt krav til utsortering for næringslivet og krav til oppnådd
  • utsorteringsgrad for kommuner.
  • Alternativ 3: Forskrift med krav til oppnådd utsorteringsgrad, både for næringsliv og kommuner.


Miljødirektoratet anbefaler alternativ 2.

Avfall Norge, Norsk Industri og Miljøstiftelsen Bellona anbefaler alternativ 1. 

___

Les hele innspillet ved å laste ned vedlagt fil

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901