Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Avfall Norge viser til offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser datert 8. desember 2022.

Avfall Norge mener det viktigste formålet med en skjerpelse av forskriften skal være å ivareta natur og klimahensyn ved anskaffelser i større grad enn i dag. Vi viser til Riksrevisjonens rapport publisert 3. februar 2022, der man konkluderer med at man ikke forvalter innkjøpsmakten i offentlig sektor på en formålstjenlig måte for å nå nasjonale målsettinger for natur, klima og mer sirkulær økonomi.

Avfall Norges medlemsbedrifter jobber hver dag med å øke materialgjenvinningen fra samfunnets avfall på en bærekraftig måte. En av svakhetene slik markedet er innrettet per i dag er at det er lite etterspørsel og dårlige markedspriser på resirkulert ressurser fra avfall.

En økt markedsandel for gode miljøvennlige tjenester, produkter og prosjekter vil kunne gi økt markedspotensiale for resirkulerte materialer, og enda mer innovasjon for økt resirkulering.

Avfall Norge har vurdert alle 3 forslagene som ligger i høringen, og mener en kombinasjon av elementer fra disse kan være det mest hensiktsmessige for å sikre økt premiering av gode klima- og miljøvennlige innkjøp.

Avfall Norge mener forslag 1 er det som vil sikre størst måloppnåelse, men samtidig vil kunne gi uhensiktsmessige løsninger og virkninger uten en unntaksregel. Vi mener derfor man bør ta inn i forskriften en unntaksregel som er nevnt i høringen på side 14:

«Første ledd gjelder ikke i de tilfeller hvor vekting av miljø med minimum 30 prosent vil medføre uforholdsmessige kostnader, vurdert for hele livsløpet. Oppdragsgiverens begrunnelse for ikke å stille miljøkrav eller kriterier skal i disse tilfellene gjengis i anskaffelsesprotokollen.»

Avfall Norge mener forøvrig at man bør klarlegge hva som menes med «miljøkrav». Uten en veiledning på hva som er gode miljøkrav, og vekting av ulike miljøhensyn opp mot hverandre, vil det i stor grad være opp til den enkelte innkjøper eller det enkelte innkjøp hvilke miljøkrav som vil bli belønnet. Dette vil kunne skape betydelige utfordringer og redusert forutsigbarhet for tilbyderne.

Avfall Norge er heller ikke kjent med om det foreligger en klar definisjon av hvordan man skal vurdere «ikke uvesentlig miljøbelastning». Hvis dette ikke er definert, og skal brukes i forskrift, mener vi at det foreligger et behov for å definere dette for å oppnå forutsigbarhet i anskaffelser.

Avfall Norge vil også påpeke at det følger et behov for rask kompetanseheving hos offentlige innkjøpere, og påpeker at DFØ i sin handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon, har et program for grønt kompetanseløft for innkjøps-Norge som skal gjennomføres i perioden 2021-2030. Vi mener at dette arbeidet bør forseres for å raskere nå målene om mer grønne anskaffelser.

Vennlig hilsen
Runar Bålsrud
Administrerende direktør
Avfall Norge