Prioriteringer under ny økodesignforordning i EU

Avfall Norge viser til høring fra Miljødirektoratet på «Prioriteringer under ny økodesignforordning i EU» der det etterspørres innspill knyttet til nasjonale interesser og eventuelle problemstillinger/erfaringer. For å øke potensialet for mer sirkulær økonomi, og oppfylle våre EØS-forpliktelser, er det viktig at det legges til rette for mer ombruk og materialgjenvinning.

Avfall Norge har sammen med sin søsterorganisasjon Municipal Waste Europe levert høringssvar til EU-kommisjonen, men ønsker her å gjenta noen av punktene;

I høringsnotatet fra kommisjonen er det etterspurt en prioritering av de tre viktigste parametrene for økodesign produkter. Vi mener imidlertid at alle parametrene er viktige og videre at formålet med reguleringen ikke vil bli oppnådd om man bare velger ut noen få.

Vi mener det alltid burde være nødvendig å vurdere om det er potensielt farlige stoffer som kan være skadelig for mennesker eller miljø. På samme måte må man se kravene til holdbarhet for produkter i sammenheng med kravene til ombruk og gjenvinnbarhet for produkter. Kravet til minimum andel resirkulert materiale innenfor samme produktgruppe er særdeles viktig for å sikre at materialer ikke blir benyttet utelukkende for produsere produkter basert på gjenvunnet materiale innenfor andre produktgrupper. Som eksempel kan det nevnes PET flasker som benyttes til å produsere tekstiler og dermed ikke redusere etterspørselen etter nye råvarer til til produksjon av flasker.

Runar Bålsrud, Administrerende direktør, Avfall Norge