Representantforslag om revidering av brukthandellova for å sikre god sirkulærøkonomi

Avfall Norge støtter forslaget som omfatter å oppheve loven.

Regjeringen har mål om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre». Varehandelen fremstår som én av de næringene med særlig stor betydning for en norsk sirkulær økonomi, blant annet gjennom å legge til rette for at forbrukere tar bærekraftige valg, samt gjennom nye forretningsmodeller som fremmer sirkulær økonomi.

Strengere krav

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi har som et mål at innen 2030 skal mengden husholdningsavfall og husholdningslignende avfall fra næringslivet som ikke ombrukes eller materialgjenvinnes halveres. Det er en konsekvens av at medlemslandene har forpliktet seg til målet om å ombruke eller materialgjenvinne 60 prosent av husholdningsavfall og husholdningslignende avfall fra næringslivet innen innen 2030. Vi er langt fra å nå disse målene. Skal vi lykkes med å omstillingen til en sirkulær økonomi er det avgjørende at myndighetene legger til rette for at det blir enklere å tilby mer ombruk. I dag er brukthandelsloven en barriere for oppstart og drift av ombruksbutikker.

En bremsekloss for ombruk

Å måtte sette varen på lager i to uker før den kan omsettes er krevende for en brukthandel, det krever blant annet stor lagerplass. I tillegg kommer protokollføringsplikten, som betyr at alle gjenstander skal protokollføres, samt at protokollen skal godkjennes av politiet. Erfaringsmessig er det også store forskjeller i landet på behandlingstid for å få brukthandelbevilling.

Interessen rundt å tilby ombrukte varer og tjeneste har økt betydelig de siste årene. Eksempelvis har Sirkula IKS på Hamar opprettet et ombrukssenter basert på varer de får inn på gjenvinningsstasjonen, Asker kommune åpnet høsten 2022 ombrukskjøpesenteret Omigjen, samt en rekke selvstendige ombruksbutikker er etablert på gjenvinningstasjonene rundt om i landet. Videre har ulike aktører etablert aktiviteter landet over i forbindelse med Ombruksuken.

Avfall Norge er derfor positiv til næringsministerens uttalelser i høst der han ønsker å skrote brukthandelloven og støtter derfor representantenes forslag som omfatter å oppheve loven.

Om Avfall Norge

Avfall Norge er en interesseorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen som jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer. Vi fremmer løsninger som bidrar til økt gjenbruk av ressurser og som styrker den sirkulære økonomien. Avfall Norge representerer flere enn 200 ulike virksomheter som jobber med avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Våre medlemmer er offentlige og private gjenvinningsselskaper, kommuner, returselskaper, leverandører og rådgivere.


Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041