Statsbudsjett 2024: Høringsinnspill til finanskomiteen om avfallsforbrenningsavgiften

Tirsdag 17. oktober 2023 stilte Avfall Norge til åpen høring i Stortingets finanskomité ifm. statsbudsjettet 2024. Les høringssvaret i sin helhet under:

Takk for at vi får delta på høringen.

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen. Vi jobber for mindre forbruk og mer ombruk, men dessverre havner altfor mye avfall i restavfallet, og da blir det vanskeligere å gjenvinne.

Siden det, heldigvis.., er forbudt å grave ned restavfall, så er det fornuftig å forbrenne restavfallet ingen andre vil ha, ved bruk av energigjenvinning.

Da får man behandlet dette avfallet forsvarlig, og man fjerner miljøgifter samtidig som man produserer energi som fjernvarme.

I budsjettet for 2024 ber regjeringen Stortinget om å godta et forslag på å øke avgiften på ikke-kvotepliktig avfallsforbrenning med 85,3%. Regjeringen har selv beregnet effekten av en slik avgiftsøkning i Grønn bok, til å redusere CO2 utslipp med 50 000 tonn. Altså en veldig dyr belastning på anleggene for en marginal effekt på klimagassutslippene.

Vi stiller oss bak denne effekt-beregningen til regjeringen, fordi det meste av restavfallet omsettes i et internasjonalt marked som ikke må ta hensyn til den norske avgiften.

Skatteetaten har selv sagt om avgiften at

“Siden svenske forbrenningsanlegg oftest har lavere marginalkostnader ved drift enn de norske anleggene, fungerer de som prissettere i dette markedet”.

Prisen avfallsbehandlingsanleggene kan ta for å behandle avfallet, settes altså i Sverige, på tross av at anleggene der er innenfor kvotesystemet.

Man kan altså ikke bare sammenligne den norske avgiften med det svenske kvoteregime, og kalle det konkurranse på like vilkår.

Så lenge man ikke kan legge denne avgiften på prisen man tar for å behandle restavfallet, vil denne avgiften kun forverre økonomien til de anleggene som blir utsatt for konkurranse internasjonalt.

Vi har allerede underkapasitet på avfallsforbrenning i Norge. Hvis ikke intensjonen med avgiften, er å redusere de norske klimagassutslippene ved å eksportere avfall til behandling i Sverige, så bør man finne andre virkemidler for å redusere klimagassutslippene enn denne avgiften.

Vi oppnår ikke reduksjon i utslipp av klimagasser fra avfallsbehandling før vi bruker virkemidler som reduserer mengdene avfall, øker utsorteringen eller gjør karbonfangst lønnsomt.

Våre medlemmer er allerede i gang med å planlegge eller bygge dyre karbonfangstanlegg, og det er derfor viktig med like konkurransevilkår i markedet for at disse karbonfangstanleggene skal bli realisert.

Når en avgift uten effekt kraftig reduserer anleggenes lønnsomhet og skaper usikkerhet om markedssituasjonen, så vil det utvilsomt påvirke investeringsbeslutningen om karbonfangst.

Legg derfor til rette for like konkurransevilkår i et internasjonalt marked, slik at anleggene er i en økonomisk posisjon til å konkurrere om å behandle norskt restavfall i Norge.

Vi ber derfor partiene gå inn for å fjerne avgiften på avfallsforbrenning i sin helhet, og heller fokusere på tiltak som sørger for at mindre fossilt avfall går til forbrenning.


Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041