Svar på høring om EU/EØS forslag til regelverk om fremme av alternativt drivstoff i skipsfarten (FuelEUMaritime)

Avfall Norge viser til høringen fra Klima- og miljødepartementet datert 16. august 2021.


Avfall Norge støtter intensjonene i forslaget til EU om nye reguleringer for å fremme fornybart og lavkarbon drivstoff i skipsfarten.

Biogass regnes ikke med i EUs forslag til omsetningskrav, kun som drop-in biodrivstoff, altså biodrivstoff som kan blandes inn i dagens drivstoffmiks. I lys av behovet for stimulere produksjon av biogass, herunder innovasjon og utvikling av ny teknologi mener vi EU bør vurdere å inkludere biogass i dette rammeverket.

Biogass er et produkt fra behandling av biologisk avfall som bidrar til at vi når målene for materialgjenvinning, som gir betydelig kutt i klimagassutslipp innen landbruk, avfall og transport samtidig som det gir verdiskaping i Norge.

Vi mener det er viktig norske myndigheter fastholder overfor EU at bærekraftig biogassproduksjon må sidestilles med el og hydrogen (zero emission) i tråd med stortingets vedtak fra behandlingen av Meld. St. 13 (2020-2021), Innst. 325 S (2020-2021) Klimaplan for 2021 - 2030. Hovedbegrunnelsen er at biogass fra avfall er nødvendig for å nå målene om 55% utslippskutt innen 2030.

Vi ber derfor om at norske myndigheter i sin dialog med EU konsekvent fremmer perspektivet om at biogass fra avfall må inkluderes og sidestilles sammen med el og hydrogen og at livsløpsberegninger på utslipp legges til grunn for alle energiformer.