Bærekraft

En bærekraftig gjenvinningsbransje

Bærekraft


På denne siden finner du en oversikt over temaer som er relevant for bransjen når det gjelder bærekraft, bærekraftsrapportering og Åpenhetsloven.

Hvordan jobbe med bærekraft?

Bærekraft er i vinden, og mange nye reguleringer fra EU og nasjonalt hold innføres. Disse vil, direkte og indirekte, påvirke hvordan virksomheter i Norge må jobbe med bærekraft.

En bærekraftig utvikling kan forstås som “en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov”. For å konkretisere bærekraftsbegrepet er det vanlig å benytte ESG-definisjonen, som deler bærekraft inn i tre pilarer: Environmental, Social og Governance, som kan oversettes som bærekraft innen miljø og klima, det sosiale og det forretningsetiske/økonomiske.

Bærekraft innen miljø og klima kan innebære områder som klimautslipp, energi, tap av natur og biologisk mangfold, materialgjenvinning, design for gjenvinning, arealbruk, råvarebruk, mineraler, kjemikalier, vann, sirkulærøkonomi og mer. Bærekraft innen det sosiale kan være arbeidsforhold, HMS, mangfold, likestilling, antidiskriminering, arbeidsrettigheter, og mer. Bærekraft innen det forretningsetiske/økonomiske kan for eksempel omfatte forhold som anti-korrupsjon, lønn, interessentdialog, overvåkning av påvirkning, intern selskapsstyring og mer.

Bærekraft i gjenvinningsbransjen

Gjenvinningsbransjen bidrar direkte til å løse noen av våre bærekraftsutfordringer ved å håndtere avfallet på en slik måte at mest mulig ombrukes eller materialgjenvinnes. Samtidig er bransjen, direkte og indirekte, tilknyttet både nasjonale og globale bærekaftsutfordringer, deriblant klimautslipp, uttak av råvarer, overproduksjon og bruk og kast-forbruk.

Avfall Norges medlemsundersøkelse fra 2022 viser at bransjen henger noe etter på bærekraftsarbeidet, og spesielt rapporteringen.

  • 19 % svarer et klart “ja” på spørsmål om de rapporterer på bærekraft
  • 64% svarer at de ikke rapporterer på bærekraft
  • Få eller ingen har bærekraftsrapporten integrert i egen årsrapport
  • Få medlemmer har bærekraftsrapporten tilgjengelig på sine nettsider

På denne siden finner du en oversikt over temaer som er relevante for bransjen når det gjelder bærekraft, bærekraftsrapportering og Åpenhetsloven.Prosjekt i Avfall Norge

FNS BÆREKRAFTSMÅL er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Gjenvinningsbransjen skal ta sin del av ansvaret for å lykkes med å nå målene. I Avfall Norge jobber vi nå med et prosjekt tilknyttet bærekraftsmålene.

Bærekraftmålene mot 2030

Prosjektet skal:

  • Fremskaffe data om utviklingen på utvalgte, relevante delmål som bransjen har ansvar for og rapportere på utviklingen frem mot 2030
  • Øke kunnskapen blant medlemmene om FN’s bærekraftsmål
  • Øke kunnskapen blant medlemmene om bærekraftsrapportering både i egen og kunders virksomhet

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677