Banner mobile

Bransjen får et digitaliseringsløft

Bransjen vil satse på digitalisering, derfor har Avfall Norge med støtte fra medlemmer, etablert Digitaliseringsløftet. Ola Holm er engasjert av Avfall Norge for å igangsette arbeidet. Her forteller han om sitt oppdrag for bransjen.

Av: Avfall Norge | Publisert: 13. desember 2019 | Fagområde: Digitalisering

Hva er digitaliseringsløftet?

Digitaliseringsløftet er en del av Avfall Norges satsingsområde “DigsIT” og skal bidra til en sirkulær økonomi og økt bruk av resirkulerte råvarer gjennom forbedret samhandling, deling av data, transparens og standardisering med digitale løsninger som verktøy.

Hva mener du er viktig å ta utgangspunkt i når man skal starte med et arbeid på digitalisering i en bransje?

Det jeg mener er et godt utgangspunkt er å starte med en tydelig definisjon av hva digitalisering betyr. Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy til det blir en del av bransjens DNA. Det betyr at forretningsmodeller, virksomheter og prosesser er designet for å utnytte dagens og morgendagens teknologi.

  1. Styrke kjernen og bygge for fremtiden

Digitalisering er datadrevet innovasjon, og gjort riktig for bransjen vil det både styrke kjernen i dagens virksomhet og bygge evne til å utvikle nye tjenester for fremtiden innen avfallsinnsamling, materialgjenvinning og distribusjon for på sikt å kunne realisere visjonen om en sirkulær økonomi. Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal digitalisere for å nå mål, skape verdi og lønnsomhet for seg selv, kunder, innbyggere og eiere. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, med et virkemiddel for å produsere dagens tjenester på en bedre måte, og utvikle nye inntektsgivende tjenester i takt med endringer i kundenes behov og preferanser. Teknologisk utvikling er en viktig driver.

  1. Avdekke behov og skape verdi med data

Digitalisering skal bidra til å avdekke behov og skape verdi mer effektivt og helhetlig gjennom bruk og analyse av data som kobles sammen fra flere kilder. Avfalls- og gjenvinningsbransjen bør utvikle seg til å bli mer kundeorientert, bruke data og ta flere datadrevne beslutninger for å nå målene for vekst og lønnsomhet i en sirkulær økonomi.

Hva er ditt oppdrag?

Oppdraget er å legge til rette for at bransjen kan realisere det store potensialet som ligger i digitalisering som middel for å nå målet om større grad av materialgjenvinning og bidrag til en sirkulær økonomi. For å lykkes må aktører, prosesser, data og systemer samordnes og integreres på en helhetlig måte. Det krever et tydelig digitalt veikart. Mitt oppdrag er todelt:

  1. Utvikle et digitalt veikart for avfalls- og gjenvinningsbransjen
  2. Se på poteniale for ny digital samhandlingsplattform waste.community

Et digitalt veikart krever en vurdering av dagens situasjon (AS IS) med et tydelig formulert utfordringsbilde, et definert målbilde (TO BE) som det skal jobbes mot, samt en gap-analyse av hvilke steg som må gjøres for at bransjen skal realisere målbildet.

Når får vi vite mer om dette?

Per nå er arbeidet å kartlegge nåsituasjonen. Mer informasjon blir presentert først på Fagsamlingen med faggruppene og nettverkene i januar, deretter på Digitaliseringsuken i mars.

Hvem er Ola?

Ola er direktør i Sopra Steria med spisskompetanse innen digitalisering. Arbeidet hans har fokusert på å synliggjøre hvilke muligheter og trusler digital teknologi betyr for verdiskapning, vekst og lønnsomhet. Han er utdannet ved Krigsskolen og har en master i IT fra NTNU og KTH. I tillegg har han videreutdanning innen digital strategiutvikling fra Harvard Business School og Oxford University.