Lukk søk

Veikart for forskning og innovasjon

Avfallsforsk er 10 år i 2019 og styret har besluttet at vi skal lage et Veikart for forskning og innovasjon (sirkulær FoU) som skal legges frem i oktober. Vi etablerer nå en arbeidsgruppe og skal engasjere en koordinator til å lede arbeidet.

Av: Mona Sæther | Publisert: 28. mars 2019 | Fagområde: Teknologi og forskning, Sirkulærøkonomi

Bakgrunn


Vi står overfor betydelige muligheter i de neste 5-10-15 årene på grunn av samfunnets omlegging fra en lineær til en sirkulær økonomi og til mer bærekraftig ressursforvaltning samt reduserte avfallsmengder. FNs bærekraftmål og fokus på å løse klimakrisen er også sterke drivere.

Stortinget besluttet i 2018 at det skal lages en strategi for sirkulær økonomi, og Regjeringen har i sin plattform sagt at Norge skal “være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre” (Granavolden-plattformen 17.1.19).

Men denne omleggingen skjer ikke av seg selv. Skal vi lykkes, behøves forskning og innovasjon, ny teknologi, ny design, nye forretningsmodeller mm.

Hvem er målgruppen?


Veikartet skal gi anbefalinger og råd, i tillegg til å være et kart som bransjen skal kunne styre etter de neste årene, og dermed legge basis for styrket FoU innen sirkulær økonomi. Veikartet skal peke på rammebetingelser og tiltak som også politikere skal kunne bruke for å implementere en politikk som stimulerer innovasjon innen sirkulær økonomi.


Organisering


Vi engasjerer nå ressurspersoner til å delta i en hurtigarbeidende arbeidsgruppe.

Gruppen skal settes sammen av medlemmer i Avfallsforsk og andre relevante i bransjen, både avfallselskaper og forsknings- /instituttsektoren. Vi vil engasjere en koordinator / prosjektleder for å lede arbeidet.

Styret i Avfallsforsk vil utgjøre styringsgruppe og styrene i REdu og Avfall Norge vil være referansegruppe for arbeidet.

Vi ser etter engasjerte personer med operativ erfaring fra FoU- og innovasjonsprosjekter og som brenner for dette og som kan tenke seg å bidra i en slik gruppe. Det vil dreie seg om å delta i noen møter og komme med innspill til veikartets innhold, utforming og kommunikasjon.


Sluttproduktet


Et forventet produkt fra arbeidet er en kortfattet rapport tilsvarende Veikartet for en Sirkulær Økonomi som ble utarbeidet som bransjens innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft i 2017.

Veikartet til en sirkulær økonomi viste også hvordan gjenvinning og ressursutnyttelse kan få stor betydning for norsk grønn konkurransekraft.


Veikartet skal besvare:


  • Hva behøver bransjen av kompetanse fremover?
  • Hva slags FoU behøves - hvordan kommer vi dit?
  • Hvilke forsknings- og innovasjonsprogrammer finnes som bransjen kan benytte seg mer av?
  • Hva kreves av den enkelte organisasjon for å arbeide med FoU-prosjekter?
  • Hva skal være rollen til “nye” Avfallsforsk?

Koordinator / prosjektleder


Vi vil engasjere en egen koordinator og prosjektleder for arbeidet, som også vil være gruppens sekretær. Dette utlyses som et konsulentoppdrag.

Vi søker en som har operativ erfaring fra FoU i bransjen og erfaring fra lignende arbeid. Personen må være god til å skrive og formulere seg, og jobber raskt og effektivt på vegne av arbeidsgruppen. Arbeides består i å lede gruppens arbeide, sammenstille og skrive veikartet og få dette publisert innen fristen.


Tidsplan


Det skal legges frem et utkast til veikart innen utgangen av august, Etter innspill fra referansegruppen skal endelig veikart legges frem for bransjen på Avfall Norges høstmøte i Tønsberg i slutten av oktober.

Vi har som mål å ha gruppen og koordinator på plass innen 1. mai. Ønsker du delta i arbeidet? Ta gjerne kontakt med oss.


Spørsmål?

Ta kontakt med:

Nancy Strand, styreleder i Avfallsforsk, tlf: 91601901

Jens Måge, sekretariatet i Avfallsforsk, tlf: 922 922 62 / jens.maage@avfallnorge.no

Terje Kirkeng, styremedlem i Avfallsforsk, tlf: 93042156

Kontakt oss

Nancy Strand

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Daglig leder i Avfall Norge
Telefon:  91601901

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk
Telefon:  92292262