Gjennomslag for viktig endring

Miljødirektoratet foreslår nå endringer i regelverket for når avfall slutter å være avfall. Avfall Norge har bedt om endringer i dette regelverket i bransjens næringspolitiske program og er glad for at det nå blir bevegelse i saken

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 21. januar 2021

Miljødirektoratet har nylig lagt ut på høring et endringsforslag i Forurensningslovens §27, som omhandler avfallsfasens opphør, også omtalt som “end of waste-kriteriene”. Høringen har svarfrist 2. mars 2021. Forslaget skal bringe norsk lovgivning i samsvar med EUs rammedirektiv om avfall.

- Mangel på tydelige kriterier for når noe slutter å være avfall og kan omsettes som et produkt, er et viktig hinder for viljen til å ta risiko og investere i nye materialgjenvinningsløsninger. Derfor er en revidering av dette regelverket veldig velkomment, sier Cecilie Lind, adm. dir. i Avfall Norge.

- Om de foreslåtte endringene er tilstrekkelige skal vi diskutere med med medlemmene våre før vi avgir en endelig høringsuttalelse, men muligheten for enkeltvedtak er et viktig skritt i riktig retning.

Om konsekvensene av forslaget skriver Miljødirektoratet i høringen ”I den grad det oppstår konsekvenser er vår vurdering at dette i hovedsak vil være positive konsekvenser, i form av reduserte kostnader for næringslivet, både for administrasjon og avfallsbehandling (og evt. salg av sekundære råvarer eller produkter).”

Vi oppfordrer medlemmene våre til å gi innspill i høringen. Vi tar også gjerne imot innspill til Avfall Norges høringssvar, se kontaktpersoner under.

Faktaboks

De foreslåtte endringene er markert i fet.

Løsøregjenstander og stoffer som har blitt avfall, regnes for å ha opphørt å være avfall når de

1. har gjennomgått gjenvinning,

2. skal brukes til bestemte formål,

3. kan omsettes i et marked eller er gjenstand for etterspørsel,

4. innfrir de tekniske kravene som følger av de aktuelle bruksområdene og eventuelle produktkrav og -standarder, og

5. ikke medfører nevneverdig høyere risiko for helseskade eller miljøforstyrrelse enn tilsvarende gjenstander og stoffer som ellers kunne blitt brukt.

Forurensningsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle bestemme om avfall har opphørt å være avfall, jf. punkt 1-5.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116