Lukk søk

Unyansert om konkurranseutsetting

I DN 23.02.2016 hevder Konkurransetilsynet at konkurranseutsetting av avfall og gjenvinning er ensbetydende med innovasjon og bedre tjenester. Det mener vi er unyansert.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 24. februar 2016

Anbudsregler og konkurranseutsetting er ikke nødvendigvis driveren for innovasjon og utvikling. I stedet burde man heller se på hvordan det offentlige sammen med private kan drive frem innovasjon, bedre og rimeligere løsninger og verdiskapning i et samspill.

 
EU foreslår i sin sirkulær økonomi-pakke mål om 65 prosent materialgjenvinning. Norge ligger i dag på 37 prosent. Her ligger det et stort potensiale for verdiskapning ved å utnytte ressursene bedre. For å nå slike mål må det satses massivt på innovasjon innenfor teknologi og nye forretningsmodeller på tvers i avfalls- og gjenvinningsbransjen.
 
Det finnes flere gode eksempler på innovasjon basert på tydelige mål drevet fram av kommunale virksomheter i bransjen. Her har nødvendigvis ikke konkurranseutsetting vært hovedfaktor, men fokus på mål som fører til forbedret ressursutnyttelse, miljø, klima og redusering av kostnader.
 

Den Magiske Fabrikken, Lindum AS og Greve Biogass AS i Tønsberg

Den Magiske Fabrikken i Tønsberg er et av de første biogassanleggene i verden som er bygget med CCU (Carbon Capture and Utilization). Det gjør at matavfall sammen med husdyrgjødsel gjenvinnes til metan som brukes som drivstoff, CO2 og biogjødsel som begge går til ny matproduksjon, noe som igjen gir en betydelig verdiskaping i regionen. Lindum AS leier og drifter fabrikken etter gjennomført anbudskonkurranse med forhandling i regi av Greve Biogass AS som eies av mange kommuner i Vestfold og Telemark. Kontraktsmodellen er en nyvinning i Norge, og gjør det mulig med et mer integrert samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet, der det offentlige legger forholdene til rette for at private selskaper på like vilkår kan konkurrere om store oppdrag. Kontrakten omfatter også behandling av alt matavfall fra eierkommunene til Greve Biogass. Både Asker kommune og RfD IKS i Drammensregionen valgte nylig å inngå kontrakt med Lindum AS fremfor svenske konkurrenter basert på pris, kvalitet og miljø.


ROAF sorteringsanlegg med TOMRA sorteringsteknologi

På ROAF (Romerike Avfallsforedling) hadde de et ambisiøst mål om effektiv sortering. De har investert i avansert sorteringsteknologi hvor de sorterer ut ulike plasttyper noe som gjør at gjenvunnet plast kan selges på verdensmarkedet til høyest mulig priser. Satsingen har medført innovasjon bakover i verdikjeden ved at ROAF påvirker matprodusenter til å velge mer gjenvinnbar emballasje. Modellen er nå eksempel for regioner i Norge og andre land.
 

Karbonfangst på Klemetsrud

Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud har som et av de første i verden installert pilotanlegg for fangst av CO2. Anlegget står for om lag en fjerdedel av Oslos årlige CO-utslipp, og er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter.
 
Offentlig sektor spiller en svært viktig rolle som bestiller. I utarbeidelse av anbud har offentlige virksomheter en gylden anledning til å drive innovasjon gjennom å stille krav til kvalitet, miljø, klima og ressursutnyttelse. Her er det mye å hente.
 

Renovasjonsbenchmarking for kommunale tjenester

I selve rapporten Konkurransetilsynet referer til, etterlyser forfatterne tall om effektivitet og lønnsomhet fra drift av kommunale avfallsselskap, og at disse må måles for å kunne sammenligne tjenestene med private alternativ. Et tyvetalls offentlige renovasjonsselskaper i regi av Avfall Norge gjennomfører regelmessig objektiv og systematisk benchmarking for å levere bedre og mer effektive tjenester. 

 
- Vi er enige med konkurransetilsynet om at «ambisiøse nye gjenvinningsmål og råvaremangel forutsetter nytenkning og mer effektive løsninger». Men konkurranse er ikke eneste driver for innovasjon. Vi må tenke helhetlig på de ulike rollene i bransjen og heller se på hvordan private og offentlige aktører sammen kan skape innovasjon og verdiskapning for å oppnå en sirkulær fremtid, sier Adm. Dir i Avfall Norge, Nancy Strand
 

Les kokurransetilsynets rapport her.