Rådet for Den europeiske union

Rådet for Den europeiske union (the Council of the European Union) kalles ofte for Ministerrådet eller bare Rådet. Her møter EU-landenes statsråder etter politisk saksfelt. Det er 10 ulike konfigurasjoner basert på saksfelt. Se alle her. I spørsmål om f.eks. fiskeripolitikk møter EU-landenes fiskeriministre, i landbruksspørsmål landbruksministre osv. Ofte er kommissærer ansvarlige for politikkområdet til konfigurasjonen også invitert inn i møtet. Det er ikke noe hierarki mellom konfigurasjonene. De ulike ministerrådene samles ved behov og møtes derfor oftere enn topplederne. Møtene finner sted i Brüssel, unntatt i april, juni og oktober hvor de er i Luxemburg. Rådet vedtar lover sammen med Parlamentet.

Rådet er hjulpet av the Committee of Permanent Representatives of the Government of the Member State to the European Union (Coreper) og mer enn 150 forskjellige, høyt spesialiserte arbeidsgrupper og komiteer, kjent som “Council preparatory bodies”.

Coreper har ansvaret for å forberede arbeidet til Rådet. Hvert medlemsland er representert i Coreper av en permanent representant i Coreper II og stedfortredende permanent representant i Coreper I. Permanente representanter er landenes EU-ambassadører. Coreper I har ansvar for 6 konfigurasjoner som hovedsakelig er tekniske (f.eks. jordbruk, utdanning, miljø) og Coreper II har ansvar for 4 som anses som mer “høypolitikk” (f.eks. utenrikspolitikk, økonomi og innenrikspolitikk). Coreper I og II møtes hver uke. Coreper får assistanse i sitt forberedende arbeid fra komiteene og arbeidsgruppene. Det er et løpende samspill fra ministernivå og ned til de mer tekniske arbeidsgruppene.

Rådets møter forberedes og ledes av et formannskap. Formannskapet går på rundgang, og hvert land sitter i seks måneder av gangen. Medlemslandet som har formannskapet setter agendaen for møtene og kan bestemme hvilke saker som skal prioriteres. Det er ministeren fra formannskapslandet som leder de ulike møtene i konfigurasjonene. Belgia er formannskap ut juni 2024, da tar Ungarn over. De som har formannskapet jobber tett sammen med de to forhenværende formannskapene i en “trio”. Trioen setter langsiktige mål og forbereder en felles agenda som bestemmer områdene som Rådet vil behandle i løpet av en 18-måneders periode. På bakgrunn av dette programmet utvikler hvert formannskap sin mer detaljerte 6-måneders plan.

Rådet er en essensiell beslutningstaker i EU. Det forhandler og vedtar ny EU-lovgivning, tilpasser det når det er nødvendig og koordinerer politikken. I de fleste tilfeller så vedtar Rådet nytt lovverk sammen med Parlamentet gjennom vanlig lovgivende prosedyre, også kjent som “codesicion”. Les mer om prosessen her.

Det er viktig å ikke blande Det europeiske råd (the European Council) og Rådet for Den europeiske union (the Council of the European Union) da de har ulike funksjoner. De må heller ikke forveksles med Europarådet (Council of Europe) som ikke er en EU-institusjon. Dette er en internasjonal organisasjon med en bredere medlemsmasse som er basert i Strasbourg. Les mer om forskjellene her.