Ansvar for avfall

Advokatfirmaet Berngaard, NFFA og Avfall Norge inviterer til høyaktuelt seminar, ansvar for avfall. Temaet er det spesielle ansvaret ledere av avfallsvirksomheter har. Seminaret egner seg også for styre medlemmer.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfallshåndtering utgjør i alle ledd en aktivitet regulert av en rekke bestemmelser. I gitte situasjoner er både styret, daglig leder og nøkkelperson eksponert for ansvar strafferettslig og erstatningsmessig. Ansvar kan utløses som konsekvens av ulykker, forurensning, feil avfallshåndtering, bruk av ulegitimerte transport- og behandlingsløsninger.

Foredragsholderne er svært kompetente ressurser innen området. Her inngår bl.a. professor Margrethe Buskerud Christoffersen (UiO), førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland (Økokrim), juridisk direktør Franz Nielsen (Miljødirektoratet), advokatene Cecilie Wetlesen Borge og Einar Bratteng (Advokatfirmaet Berngaard). Det stiller også foredragsholdere med langvarig erfaring som toppledere innen avfall- og gjenvinningsbransjen.

Tid og sted: 21. april 2022, Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo (Aker brygge).

Seminaret vil ha praktisk og konkret karakter og bl.a. ta for seg hvordan erstatnings- og straffeansvar er utløst i konkrete bransjehendelser de seneste årene. Styret og ledelsens rapporteringsansvar i lys av nytt EU-regelverk vil også omhandles. Forsikringsforhold – bl.a. konsekvenser av uriktige /mangelfulle opplysninger ved påtegning – vil bli belyst. Mange praktiske tips og anbefalinger vil bli formidlet under dette seminaret.

NB: Vi mener fysisk deltakelse skaper de beste muligheter for å formidle kunnskaps-, erfarings- og meningsutveksling innenfor dette viktige området for avfall- og gjenvinningsbransjen. Vi kommer tilbake til eventuell mulighet for digital deltakelse.


Torsdag 21. april

08.30–09.00

Frokost

09.00–09.10

Velkommen

09.10–09.30

Hva er ansvar

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

09.30–10.00

Foredragsholder: Margrete Busakerud Christoffersen Professor, Universitetet i Oslo, Institutt for privat rett

Fokus på vilkårene for at styremedlemmer og daglig leder kan holdes erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeierne og selskapets kreditorer. Det tas utgangspunkt i eksempler fra praksis.

10.00–10.30

Foredragsholder: Hans Tore Høviskeland Førstestatsadvokat, Økokrim

Det tas utgangspunkt i praksis. Hvor svikter det oftest?

10.30–10.45

Kaffepause

10.45–11.15

Praktisk ansvarsarbeid

Foredragsholder: Pål Smits Administrerende direktør, Lindum AS

11.15–11.30

Spørsmål

11.30–12.30

Lunsj

12.30–13.00

Erfaringer fra forurensningsmyndighetenes regulering og håndheving av avfallsanlegg

13.00–13.30

Hvilke plikter og ansvar har ledelsen for å sikre tilstrekkelig beredskap ved sine virksomheter

Foredragsholder: Britt Skadberg Seksjonssjef, DSB, seksjon for kjemikaliesikkerhet

13.30–13.45

Pause

13.45–14.00

Rapporteringsansvaret i lys av nytt regelverk fra EU og forsikringsansvaret ved virksomhetsendring

Foredragsholder: Cecilie Wetlesen Borge, Partner, Advokatfirmaet Berngaard | Tom Eivind Haug Partner, Advokatfirmaet Berngaard

14.00–14.30

Ansvar oppsummert

14.30–15.00

Spørsmål og avslutning

Einar Bratteng

Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Einar Bratteng er blant annet forfatter av boken "Avfallsrett", advokat og partner i advokatfirma Berngaard og arbeider for tiden med en doktorgrad med tittelen "Den sirkulære økonomiens dilemmaer" ved juridisk fakultet ved Universitet i Oslo.

Margrete Busakerud Christoffersen

Professor, Universitetet i Oslo, Institutt for privat rett

Hans Tore Høviskeland

Førstestatsadvokat, Økokrim

Pål Smits

Administrerende direktør, Lindum AS

Britt Skadberg

Seksjonssjef, DSB, seksjon for kjemikaliesikkerhet

Cecilie Wetlesen Borge

Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Tom Eivind Haug

Partner, Advokatfirmaet Berngaard