Avfallsdata i sanntid, samlet i én nasjonal datahub

Løpende rapportering av avfallsdata er avgjørende for utvikling av sirkulærøkonomien, og kan bli et krav fra myndigheter og kunder i fremtiden. Som en pilot i regi av Samordningsrådet for digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har det blitt utviklet et helhetlig konsept for en sammenhengende, digital informasjonsflyt for avfallsområdet.

Vi inviterer nå til workshop om hvordan en nasjonal datahub for sanntids avfallsdata kan bygges opp.


Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfallsbransjen spiller en sentral rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi. Dessverre er avfallsstatistikk ofte mangelfull, usikker og blir sent publisert . For å sikre at politikere kan lage gode virkemidler og at bransjen kan iverksette effektive tiltak, er vi avhengig av tilgjengelige data i sanntid. Det kommer stadig økte krav til rapportering som er tidkrevende for aktørene. Å samle alle vektdata fra norske avfallsanlegg i en felles database kan effektivisere dette arbeidet betydelig, og sikre god kvalitet på statistikken.

Gode beslutninger krever gode tall.

Nå inviterer Avfall Norge bransjen til et samarbeid om en nasjonal løsning – en datahub der vektdata fra norske avfallsanlegg samles i sanntid.

Vi vil i denne workshopen dele erfaringer fra en pilot for sømløs rapportering av avfall fra bygg- og anleggsbransjen, og se på hvordan disse dataene kan samles i den nasjonale datahuben og brukes for overvåking og styring av avfallsstrømmene.

Målet med workshopen er å

  • Presentere piloten vi har gjennomført sammen med Mepex, Direktoratet for byggkvalitet og Samordningsrådet for digitalisering i bygg- og anleggsnæringen

  • Formidle innspill fra ulike aktører i byggebransjen og avfallsbransjen som kan understreke behovet for en nasjonal digital løsning

  • Diskutere hva som er viktig forutsetninger for en god datahub og rammene for et utviklingsprosjekt

  • Kartlegge interessen for deltakelse i videre prosjekt

Torsdag 7. desember

12.00–12.05

Velkommen og intro møteleder

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

12.05–12.15

Foredragsholder: Hilde G. Larsen Seniorarkitekt, Direktoratet for byggkvalitet

FtBID er metadata, en unik identifikator som kan utgjøre et ankerpunkt for dataflyt i byggesaker.

12.15–12.25

Presentasjon av pilot og spørsmål

Foredragsholder: Carl Frederik Mørch-Kontny Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS

12.25–12.32

Foredragsholder: Lise Budde Senior Manager, Holte AS

Holte AS er en av leverandørene av programvare for digitale byggesøknader, og tilbyr også programvare for søknadsskjemaer og blanketter til byggesak, samt veiledning til plan- og bygningsloven.

12.32–12.39

Problembeskrivelse og kommentarer fra eiendomsforvalter Statsbygg

Foredragsholder: Lars Petter Bingh Avdelingsdirektør, Statsbygg

12.39–12.46

Problembeskrivelse og kommentarer fra byggentreprenør Veidekke Bygg Oslo

Foredragsholder: Erik Nilsen Avdelingsleder, Veidekke, Forretningsområde Oslo

12.46–12.53

Problembeskrivelse og kommentarer fra Norsk Gjenvinning

Foredragsholder: Martin Wold Leder kundestøtte, Norsk Gjenvinning

12.53–13.05

Pause: påfyll av kaffe

13.05–13.15

Foredragsholder: Jørgen Nafstad Møller Produktleder, Elhub

Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer kraftmarkedsprosesser som strømsalg, inn- og utflytting og opphør samt distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å drifte og forvalte Elhub som ble satt i operativ drift i februar 2019.

13.15–13.20

Forslag til utviklingsløp for Nasjonal Datahub og applikasjon

Foredragsholder: Carl Frederik Mørch-Kontny Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS

13.20–14.10

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Vi ber om innspill for å kunne forme videre prosess så godt som mulig!
Disse punktene vil bli tatt opp til diskusjon:

  1. Hvilke visjoner og mål bør legges til grunn for tilgang til sanntidsdata?​
  2. Hva er de største barrierene mot å oppnå visjon / mål? ​
  3. Hva er de viktigste forutsetningene som en sanntidsløsning må ivareta?​​
  4. ​Identifisere relevant standardiseringsarbeid som berører avfallsdata​
  5. Innspill til brukervennlighet og funksjonalitet
  6. Hvilke suksesskriterier fremstår som avgjørende?

14.10–14.25

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Realisering av utviklingsprosjekt vil kreve både kunnskap (egeninnsats) og finansiering.
Hvem kan og bør bidra med hva?
Hvilke tilskuddsordninger kan passe for å søke om støtte til gjennomføring?

14.25–14.30

Oppsummering og avslutning

Foredragsholder: Elin A. Hansen, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Carl Frederik Mørch-Kontny Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.

Hilde G. Larsen

Seniorarkitekt, Direktoratet for byggkvalitet

Hilde G. Larsen har jobbet med digitalisering av byggesaker i Direktoratet for Byggkvalitet siden 2008. Først med ByggSøk som var elektroniske byggesøknader, og fra 2012 med oppbygging av Fellestjenester PLAN og BYGG som er vår nye digitale plattform for plan og byggesaker. Hilde er utdannet arkitekt og har tidligere jobbet som privatpraktiserende arkitekt før hun jobbet 12 år i en kommune med plan- og byggesaker.

Carl Frederik Mørch-Kontny

Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS

Carl Frederik er utdannet samfunnsøkonom med spesialisering i energiøkonomi. Han har jobbet i Finansdepartementet nasjonalbudsjett og analyser av norsk økonomi og i Klima- og miljødepartementet der han ledet forrige regjerings strategi for sirkulær økonomi. Som seniorrådgiver i Mepex jobber Carl Frederik hovedsakelig med materialstrømsanalyser og klimaregnskap i tillegg til utvikling av digitale produkter.

Lise Budde

Senior Manager, Holte AS

Lise Budde har vært ansvarlig søker og rådgiver i Holtes byggesaksavdeling siden 2012, og har det faglige ansvaret for søkeportalen "Holte ByggSøk". Med mange års erfaring som byggesaksbehandler i Oslo kommune, leder hun nå byggesaksteamet hos Holte.

Lars Petter Bingh

Avdelingsdirektør, Statsbygg

Lars Petter leder Statsbyggs avdeling Miljø og klima i divisjonen for Bærekraft og spesialfag.

Erik Nilsen

Avdelingsleder, Veidekke, Forretningsområde Oslo

Erik er avdelingsleder for spesialenheter i Veidekke Forretningsområde Oslo, og daglig leder for Veidekke Sirkulær AS.

Martin Wold

Leder kundestøtte, Norsk Gjenvinning

Martin Grønneberg Wold som er Leder Kundestøtte i Norsk Gjenvinning AS, har 11 års fartstid i Norsk Gjenvinning. Martin er ansvarlig for rapportering, analyser og kundestruktur, og arbeider med å lage integrasjoner mellom NG og kundenes data.

Jørgen Nafstad Møller

Produktleder, Elhub

Jørgen har jobbet i Elhub siden 2015, da systemleverandør kom og man startet med koding og implementasjon. Jørgen jobber nå med produktledelse.