Bioseminaret 2017

Velkommen til årets bioseminar - bransjens egen møteplass for biologisk behandling.

Beskrivelse
Program

Last ned årets foredrag og presentasjoner

BIOSEMINARET MED AVFALL NORGE 28.-29. SEPTEMBER 2017 - FULLT PROGRAM I PDF


OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER / SIRKULÆR ØKONOMI

Jordas ressurser er begrensede - hva er vårt bidrag?

 • Vi går fra 7 til 9 milliarder mennesker. Samtidig må utslippene reduseres og jordas knappe ressurser forvaltes bedre.

Ingrid Lomelde
Miljøpolitisk leder i
WWF Verdens Naturfond?

Biologisk behandling i en ny industriell og grønn kontekst

 • Hvordan kan bransjen går fra å “hente og behandle”, til å “designe og levere” produkter som markedet etterspør?

 • Hva blir rollen til biologisk behandling i en sirkulær bioøkonomi?

Espen Govasmark, overingeniør biologisk behandling i Oslo Kommune, Energi- gjenvinningsetaten

Hva skjer i Norge og EU?

 • Regelverk og rammebetingelser (Stortingsmelding sirkulær økonomi, havmelding, matkastelov, krav utsortering matavfall, nytt gjødselregelverk i EU og i Norge)

Thomas Hartnik, Seksjonsleder Miljødirektoratet

Status biologiske behandlingsanlegg
 • Kartlegging biogass- og kompostanlegg

 • Status produksjon av biogass i Norge / prosjekter under planlegging og bygging

Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge

BIOLOGISK BEHANDLING - NYE BEHANDLINGSFORMER

Innledning om nye behandlingsformer for bioavfall

Toralf Igesund, BIR

Utnyttelse av organisk avfall til fôr

 • Ulike former for utnyttelse av organisk avfall til fôr i oppdrett

 • Status endringer i EUs regelverk for bruk av insekter i fôr

Erik-Jan Lock, forsker Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Industrial application of microalgae in the circular bioeconomy

 • Products: Feed for aquaculture, food products and chemicals

 • Use of waste streams as nutrient sources

Dorinde Kleinegris, forsker Uni Research

Fra biprodukter til marine fôringredienser

 • Høyverdig bruk av fiskeavfall

Siv Østervold, CEO Hordafor AS

Er insekter fremtidens optimale behandlingsform?

Alexander Solstad Ringheim, Gründer og daglig leder InvertaPro

BÆREKRAFTIG UTNYTTELSE AV BIOLOGISKE RESSURSER

Livet i jorda og torvfri jord

 • Mikrobiologien – hva skjer i jorda?

 • Hvorfor torvfri jord? Hvordan redusere bruken av torv?

Ketil Stoknes, Prosjektleder bioteknologi Lindum

Nytt om gjødselregelverket

 • Oppdrag fra LMD i 2016: Revisjon gjødselvareforskriften

 • Hvordan tenker Mattilsynet det kan tilrettelegges for nye råvarer og produkttyper i ny forskrift.

 • Tolkning av økoregelverket

Torhild Tveito Compaore, Seniorrådgiver
Mattilsynet

Bransjenorm organiske gjødselvarer

 • Nye EU-regler gir mulighet for CE-merket gjødsel, forutsatt 3. parts godkjenning ihht bransjenorm. Hva skal til?

 • Presentasjon Avfall Norge-prosjektet “Bransjenorm for produksjon biogjødsel og kompost”

Anne Kristin Holen, Rådgiver Hjellnes Consult og Johan Ellingsen, Norge Vel

PARALLELLE SESJONER

Tema A - Biogass og drivstoffmarkedet

Møteleder: Espen Govasmark

Biogass til transport

 • Kjøretøy for biogass - hva finnes på markedet?

 • Rammebetingelser - hva må til? (Enova, CO2-fondet, veibruksavgift, engangsavgift mm)

v/ Fredrik Eikum Solberg, Prosjektmedarbeider, Biogass Oslofjord

Bærekraften i norskprodusert biogass

 • Presentasjon prosjektet Bærekraftskriterier og klimautslipp for norskprodusert biogass

 • Hva skal til for at biogass skal velges i anskaffelser?

v/ Anders Pederstad, Daglig leder Carbon Limits

CO2 som ressurs fra biogassanleggene

 • Hvordan utnytte fornybar CO2 fra biogassen?

 • Hva er det tekniske og kommersielle potensialet og hvordan påvirker dette anleggenes klimanytte?

Jon Hovland, sjefsforsker Tel-Tek

Tema B - Biogjødsel, kompost og torvutfasing

Møteleder: Kristine Akervold

Torvutfasing - konsekvensutredning

 • Stortinget har besluttet at Norge skal lage en plan for utfasing av torv, som 2. land i verden etter Storbritannia

 • Hva er status i arbeidet?

 • Utfordringer og muligheter

v/ Vilde Fluge Lillesund, rådgiver Miljødirektoratet

Hvordan kan avfall fra marin sektor utnyttes i organiske gjødselprodukter og til energi?

 • Marine substrater (fiskeavfall / fiskeslam) har et betydelig potensial i Norge

 • Prosjekt med Bergen kommune, Høst, IVAR, Cowi Aquateam, Universitetet i Stavanger og Høgskolen på Vestlandet

v/ Kristine Akervold, prosjektleder Bergen kommune

Kompostering i Norge - potensial og muligheter

 • Kompostanleggene kan bli nøkkelen i utfasing av torv.

 • Samspill og samarbeid i bransjen

v/ Gro Staveland, Adm dir HIM

PLENUM - AVSLUTNING

Strategier luktreduksjon fra innsamling og behandling

 • Utfordringer og løsninger for innsamling, behandling (kompost-/ biogass- /tørkeanlegg etc) og lagring

Jon B. Stiansen,
Fagansvarlig CLAIRS / Lindum

Bioøkonomi og sirkulær økonomi i fremtiden, hva blir biologisk avfallsbehandling sin rolle?

 • EU krever at 50 prosent av husholdningsavfall og “lignende avfall” blir materialgjenvunnet i 2020 og foreslår nye ambisiøse mål frem mot 2030

Nancy Strand, Adm.dir Avfall Norge

Oppsummering

Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning

Befaringer /praktisk info:

Norsk Gjenvinnings nye anlegg i Bergen for tørking matavfall samt Bergen kommunes nye biogassanlegg i Rådalen. Byvandring for å oppleve Bergens bossnett og tur med Bergens nye hybrid bybusser for el og biogass.

Hotell: Hotell Clarion Admiral ved Bryggen

Særlige deltakerpriser for fylkesmenn, statlige organer, departementer og studenter

3000,- for fylkesmenn, statlige direktorat eller departementer. Egen pris også for studenter. Ta kontakt med eventansvarlig for påmelding.

Torsdag 28. september

12.00–12.10

11.30–12.30

Registrering og lunsj

16.05–18.00

Norsk Gjenvinnings anlegg for tørking av avfall i Knarrevik

Bergen kommunes biogassanlegg i Rådalen

19.45–21.25

Middag på Clarion Hotel Admiral

12.30–13.30

Lunsj

13.30–14.30

Vi organiserer en gåtur i byens gater for å se Bergens bossnett og kjører en tur med Bergens hybrid-bybuss for el og biogass.

Organiseres av Bergen kommune / BIR. Vil du delta?

Send egen påmelding til: jens.maage@avfallnorge.no.